ادله اثبات دعوی اعسار

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/10/17
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: دادگاه می‌تواند عدم کفایت دارایی مدعی اعسار را از توجه به قرائن و امارات موجود احراز کند.

رای دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست خواهان خانم ر.ت. به ‌طرفیت خوانده آقای الف.س. به‌ خواسته اعسار از هزینه تجدیدنظرخواهی نظر به اینکه خواهان به شهادت شهود استناد نموده و محکمه در تاریخ 1393/06/31 قرار استماع شهادت شهود صادر نمود و در جلسه دادرسی خواهان فقط یک زن به ‌عنوان شاهد حاضر نمود که اظهارات وی اخذ گردید و از این باب اعسار خواهان قابلیت پذیرش ندارد لکن دادگاه با توجه به اینکه خواهان خانه ‌دار بوده و برابر استشهادیه پیوستی وضع مالی مناسب ندارد و خوانده علی‌رغم ابلاغ تعرضی به ادعای اعسار وی ننموده به همین جهت ادعای اعسار وی را پذیرش نموده و حکم به معافیت موقت خواهان از پرداخت هزینه دادرسی در مرحله تجدیدنظرخواهی صادر می‌نماید رای صادره غیابی و پس از ابلاغ ظرف 20 روز قابل اعتراض در محکمه محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران- ملکوتی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای الف.س. به ‌طرفیت خانم ر.ت. نسبت به دادنامه --- مورخه 1393/07/28 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به پذیرش دعوی اعسار خواهان بدوی (تجدیدنظر خوانده) از پرداخت هزینه دادرسی صادر نموده است وارد نمی‌باشد زیرا عدم استناد به استشهادیه و یا معرفی یک نفر شاهد تنها دلیل اثباتی دعوی اعسار نمی‌باشد و استنباط عدم کفایت دارایی مدعی اعسار که از توجه به سایر قرائن وامارات حاصل می‌گردد موجبات صدور حکم می‌تواند قرار گیرد و دادگاه بدوی با استماع گواهی یک نفر گواه و ملاحظه قرائن دیگر حکم به پذیرش ادعای اعسار مشارالیها صادر نموده لذا تجدیدنظرخواهی متضمن جهت نقض نیست و دادنامه تجدیدنظرخواسته از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی و مبانی استنباط و ذکر جهات موجهه و انطباق موضوع با قانون و مقررات حقوقی فاقد اشکال می‌باشد- دادگاه با رد تجدیدنظر مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عینا تایید واستوار می‌نماید. این رای قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران

موسوی- شفیعی

منبع
برچسب‌ها