رای شماره 317 مورخ 1382/08/18 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

تاریخ: 1382/08/18

شماره دادنامه: 317

کلاسه پرونده: 82/545

شاکی: آقای محمد رازقیان

مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره 9601/18/204/65/36 مورخ 5/9/1381 نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی درخواست ابطال دستورالعمل شماره 9601/18/204/65/36 مورخ 5/9/1381 دفتر کنترل منابع نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران را درخواست نموده‌اند. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی وانجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

اعتراض نسبت به دستورالعمل شماره 9601/28/204/65/36 مورخ 5/9/1381 نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و منتهی به صدور دادنامه شماره 199مورخ 19/5/1382 هیات عمومی دیوان شده است. بنابراین رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد اعتراض جدید نسبت به همان دستورالعمل موردی ندارد و اعتراض شاکی در این خصوص مشمول مدلول دادنامه فوق الذکر است.

دری نجف آبادی- رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری

منبع