مطالبه خسارت دادرسی از سوی نهادهای دولتی

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/03/24
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: بهره مندی نهادهای دولتی از نماینده حقوقی به منظور دفاع از دعاوی، موجب عدم استحقاق آنها در مطالبه حق الوکاله نماینده حقوقی خود و مطالبه هزینه کارشناسی نمی شود؛ اما در صورت معافیت قانونی آنها از پرداخت هزینه دادرسی، حق مطالبه هزینه دادرسی را ندارند.

رای دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست بنیاد شهید انقلاب اسلامی به طرفیت شهرداری منطقه 4 تهران و شهرداری تهران به خواسته مطالبه خسارت دادرسی و حق الوکاله نماینده قضایی دادگاه نظر به اینکه خواهان از معافیت قانونی بهره مند شود و هزینه دادرسی مالی ابطال ننموده و از طرفی برابر قانون خواهان در دفاع و طرح دعوی از نماینده حقوقی استفاده نموده لذا مستحق دریافت هزینه حق الوکاله نمیگردد مستندا به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به رد دعوی خواهان صادر می‌نماید رای دادگاه حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محکمه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

دادرس شعبه --- دادگاه عمومی (حقوقی) تهران- کرمی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی بنیاد شهید و امور ایثارگرانسازمان اموال و املاک کوثر -به طرفیت شهرداری تهران و شهرداری منطقه 4 تهران نسبت به دادنامه شماره --- - 1394/06/21 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی که طی آن بخشی از دعوای تجدیدنظرخواه به خواسته مطالبه خسارت دادرسی در دعوای پرداخت بهای دودانگ و یک چهارم دانگ مشاع دو قطعه زمین به پلاکهای ثبتی 3 و 2 و 81/1 بخش --- تهران محکوم به رد اعلام شده جز در رابطه با هزینه دادرسی، متضمن جهات نقض مندرج در بندهای ج و ه- از ماده 348 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی است و استدلال دادگاه مبنی بر بهره مندی تجدیدنظرخواه از معافیت قانونی و استفاده از نماینده حقوقی در طرح و دفاع از دعوی و بالمآل عدم استحقاق در مطالبه حق نماینده حقوقی خود و مطالبه وجوه پرداخت شده در رابط با کارشناسی مخدوش است چه اینکه قانونا و از جهت تسبیب حق مطالبه مراتب برای تجدیدنظرخواه ثابت است فلذا مستندا به مواد 358 و 515 و 519 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و قانون اجازه پرداخت پنجاه درصد از حق الوکاله های وصولی به نمایندگان قضایی و کارمندان موثر در پیشرفت دعاوی دولت و با توجه به قطعیت محکومیت تجدیدنظرخواندگان در پرداخت اصل خواسته با نقض رای تجدیدنظرخواسته حکم بر محکومیت آنان به پرداخت 18/000/000 ریال بابت دستمزد هیات کارشناسان و نیز پرداخت حق نماینده قضایی تجدیدنظرخواه برابر تعرفه مربوط به حق الوکاله صادر و اعلام می دارد. ولیکن با توجه به اینکه تجدیدنظرخواه وجهی بابت هزینه دادرسی در مراحل بدوی و تجدیدنظر پرداخت نکرده است و از معافیت قانونی در این رابطه بهره مند شده و به عبارت دیگر خسارتی در این رابطه متحمل نشده است تجدیدنظرخواهی در این مورد وارد نیست مستندا به ماده 358 مذکور با رد آن دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید می‌نماید. این رای قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدید نظر استان تهران -رئیس و مستشار

علی حاجی حسنی- حمیدسلیمانی

منبع

محتوای مرتبط (5 مورد)

قوانین (1 مورد)

عناوین و برچسب‌ها