مصداق مسکن مستقل

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/11/15
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: - منزلی که زوج برای برای زندگی مشترک در اختیار دارد، هرچند که اجاره نامه آن به نام مادر وی تنظیم شده باشد، مسکن مستقل محسوب می‌شود.

رای دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خانم ه.م. به طرفیت آقای الف.ن. به خواسته الزام خوانده به تهیه مسکن مستقل و تهیه اثاثیه منزل بدین توضیح که وکیل خواهان اظهار می‌دارد: «زوجین طبق عقدنامه پیوستی به زوجییت یکدیگر درآمده‌اند و زوجه درخواست منزل مستقل را دارد.» و خوانده در دفاع از خودش اظهار می‌دارد: «من منزل مستقل در تهران دارم و اثاثیه آن هم مهیا می‌باشد و اجاره‌نامه آن به نام مادرم می‌باشد اما در اختیار من می‌باشد و مددکار محترم می‌تواند از آن بازدید نماید.» و ضمنا اجاره‌نامه ضمیمه پرونده می‌باشد. دادگاه با توجه به مراتب فوق خواسته خواهان را ثابت ندانسته و حکم به بی‌حقی و رد دعوی وی صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره حضوری محسوب و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی خانواده ‌تهران - گنجی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی خانم ه.م. از دادنامه شماره --- مورخ 1393/05/21 شعبه محترم --- دادگاه خانواده تهران که به موجب آن دعوی مطروحه از ناحیه تجدیدنظرخواه به طرفیت تجدیدنظرخوانده آقای الف.ن. به خواسته تهیه مسکن جداگانه در پرونده کلاسه --- حکم به بی‌حقی تصدیر گردیده است، وارد نمی‌باشد. رای صادره مطابق با موازین شرعی و قانونی اصدار یافته، ایرادی از حیث شکلی و ماهوی بر آن وارد نیست. استدلال و استناد محکمه محترم بدوی صحیح بوده، از ناحیه تجدیدنظرخواه نیز ایراد و اعتراض موثر و مدللی که موجبات نقض یا گسیختن دادنامه معترضٌ‌عنه را در نظر دادگاه فراهم سازد به عمل نیامده است. بنا به مراتب مذکور دادگاه به استناد قسمت اخیر ماده 358 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379/01/21 ، ضمن رد اعتراض معترض، دادنامه معترضٌ‌عنه را تایید و استوار می‌نماید. رای صادره مطابق ماده 365 از همان قانون قطعی است.

مستشاران شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران

ارژنگی - موسوی

منبع

محتوای مرتبط (1 مورد)

برچسب‌ها