رای شماره 1204 مورخ 1399/09/10 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری

هیات تخصصی شوراهای اسلامی

شماره پرونده: ه- ع/97/1705 شماره دادنامه: 9909970906011204 تاریخ: 10/9/99

شاکی: آقای امیر رضا حدادی

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر ساری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه مورخ 22/2/97 شورای اسلامی شهر مبنی بر نامگذاری روز آرش کمان گیر به عنوان روز ساری

شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر ساری به خواسته ابطال مصوبه مورخ 22/2/97 شورای اسلامی شهر مبنی بر نامگذاری روز آرش کمان گیر به عنوان روز ساری به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

در بیست و دومین جلسه شورای اسلامی شهر مورخ 22/2/97 روز آرش به عنوان روز ساری انتخاب شد.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شورای اسلامی شهر ساری با استفاده از جعل تاریخ و هویت اسطوره کهن ایران زمین قصد مانور تبلیغاتی دارد. لذا تقاضای ابطال مصوبه می‌گردد.

خلاصه مدافعات طرف شکایت: طرف شکایت با وصف ابلاغ دادخواست و ضمائم لایحه دفاعیه ارسال ننموده است.

هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات تخصصی

طبق بند 2 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران با اصلاحات بعدی مصوب 1375 بررسی و شناخت کمبودها، نیازها و نارسایی های اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، بهداشتی، اقتصادی و رفاهی حوزه انتخابیه و تهیه طرح ها و پیشنهادهای اصلاحی و راه حل های کاربردی در این زمینه ها جهت برنامه ریزی و ارائه آن به مقامات مسئول ذیربط از وظایف شوراهاست. بنابراین مصوبه مورخ 22/2/97 مصوب شورای اسلامی شهر ساری مبنی بر نامگذاری روز آرش کمانگیر به عنوان روز ساری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

جواد جباری - رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری

عناوین و برچسب‌ها