امکان یا عدم امکان تشدید مجازات در واخواهی

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/02/10
برگزار شده توسط: استان خراسان رضوی/ شهر کاشمر

موضوع

امکان یا عدم امکان تشدید مجازات در واخواهی

پرسش

آیا در واخواهی امکان تشدید مجازات متهم وجود دارد یا خیر؟

نظر هیئت عالی

استفاده از حق واخواهی نباید مجوز تشدید مجازات محکوم علیه گردد، زیرا حق مزبور برای محکوم علیه حکم غیابی و رسیدگی به دفاعیات وی مقرر گردیده است و بدین لحاظ ماده 407 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 تصریح نموده؛ دادگاه پس از واخواهی با تعیین وقت رسیدگی طرفین را دعوت می کند و پس از بررسی ادله و دفاعیات واخواه تصمیم مقتضی اتخاذ می‌نماید. به علاوه ملاک ماده 458 قانون فوق الذکر نیز موید همین استنباط است. بنابراین آن قسمت از نظریه قضات محترم دادگستری شهرستان کاشمر استان خراسان رضوی که همسو با نظریه فوق الذکر است، در حدود یاد شده مورد تأیید است. نظریه مشورتی شماره 7/95/985 مورخ 1395/4/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه این استنتاج را تأیید می کند.

نظر اتفاقی

با توجه به اثر تعلیقی و الغایی واخواهی و اینکه همان رسیدگی اولیه تلقی می‌گردد منعی جهت تشدید مجازات متهم نبوده و از طرفی با صدور رای اولیه حق مکتسبه ای برای متهم ایجاد شده و با تفسیر به نفع متهم امکان تشدید جز در موارد قانونی مثل تکرار یا تعدد که در رای اولیه لحاظ نشده امکان پذیر نمی‌باشد.

منبع

محتوای مرتبط (1 مورد)

برچسب‌ها