مصداق رای خارج از خواسته

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/10/21
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: چنانچه خواسته، صرفا، تقسیم اعیانی، حقوق زارعانه و دسترنج کشاورزی باشد، اگر حسب نظر کارشناس، ملک غیر قابل افراز شناخته شود، دادگاه نمی تواند با خروج از محدوده خواسته خواهان، حکم به فروش ملک صادر کند.

رای دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خواهان آقای چ. گنج علی با وکالت آقای ع. ب.ن. و خانم الف. محمود نژاد به طرفیت خوانده دعوی آقای ع.الف. و. با وکالت آقای ع.الف. الف. به خواسته تقاضای تقسیم اعیانی و حقوق زارعانه و دسترنج کشاورزی باغی به متراژ 12000 مترمربع واقع در تهران جنوب هتل بزرگ آزادی - بعداز آتی ساز بعد ازکوچه چناران پلاک --- و کلیه خسارات قانونی نظربه اینکه مطابق سند صلح شماره 14678 مورخه 1355/09/08 خواهان مالک 3000 مترمربع ازاعیانی و حق ریشه (حقوق زارعانه و دست رنج کشاورزی) می‌باشد 12000 مترمربع آن نیزمطابق سند صلح تنظیمی در دفترخانه 211 تهران متعلق به خوانده دعوی است نظربه مشاعی بودن ملک مزبور با عنایت به اینکه مدافعات خوانده دعوی موثر در مقام نبوده و به نحوی نیست که حقوق مثبته زارعانه خواهان را به موجب سند قطعی مزبور واقع در پلاک ثبتی --- واقع در بخش --- تهران از جمله اراضی مربوط به پلاک --- ده ونک که در نتیجه اختلافات فی مابیتن مالکین و کشاورزان در سال 1338 منتهی به رای داوری مورخه 1338/11/07 گردیده نتیجه آن صرفا مالکیت اعیانی اشجار و باغات و مستحدثات ایجاد حق مالکانه نموده است بنابراین رد این حق مورد پذیرش نبوده عرف حاکم بر وجود چنین حقی براملاک موصوف و مشابه مورد پذیرش و مسلم است. آنجایی که موضوع فنی بوده، در خصوص قابلیت افراز یا تقسیم یا نحو آن به کارشناس ارجاع گردیده که نظریه کارشناس برعدم افراز یا تقسیم دلالت دارد. نظریه مزبور مورد اعتراض وکیل خواهان واقع گردیده به هیات کارشناسی ارجاع لیکن دستمزد هیات پرداخت نگردیده است. بنی علی هذا ادعای خواهان محمول بر صحت بوده به استناد ماده 519 قانون مدنی و 317 قانون امور حسبی حکم به تقسیم به فروش اعیانی و حقوقی زارعانه و دسترنج کشاورزی باغی موضوع سند صلح شماره 22680 دفترخانه 211 تهران «مجموعا 12000 مترمربع »; صادر واعلام میگردد رای صادره حضوری و ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه --- دادگاه حقوقی تهران -موسی کریمی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره --- مورخه 1393/12/25 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران به به موجب آن حکم بر تقسیم به فروش اعیانی و حقوق زارعانه و دسترنج کشاورزی راجع به یک قطعه باغ به پلاک ثبتی --- فرعی از --- اصلی واقع در بخش --- تهران موضوع سند صلح رسمی شماره 14678 مورخه 1355/09/08 تنظیمی در دفترخانه 272 حوزه ثبتی تهران اشعار داشته و مورد تجدیدنظرخواهی ع.الف. و. باوکالت ع.الف. الف. واقع شده است قطع نظر از صحت و سقم قضیه مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و متضمن جهت موجه در نقض آن می‌باشد زیرا که مستفاد از مقررات مواد 3 و 4 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی محاکم دادگستری صرفا مکلف هستند به دعاویی که برابر مقررات درخواست شده اند در چارچوب خواسته رسیدگی و حکم مقتضی را صادر و فصل خصومت نمایند و در مورد هر دعوا به طور خاص تعیین تکلیف نماید این در حالیست که در دوسیه مطمح نظر آنچه خواهان نخستین نسبت به شرح دادخواست تقدیمی از دادگاه درخواست نموده همانا تقسیم اعیانی های احداثی در پلاک ثبتی مورد ترافع و حقوق زارعانه و دسترنج کشاورزی می‌باشد که دادگاه بدوی با خروج از خواسته مبادرت به صدور حکم بر فروش اعیانی و حقوق زارعانه و دسترنج کشاورزی نموده که موضوع خواسته نبوده است از این رو دادگاه با استناد به قسمت اول از ماده 358 از قانون مرقوم دادنامه معترض عنه را نقض و پرونده را جهت اظهارنظر ماهیتی نفیا یا اثباتا راجع به خواسته مطروحه در دادخواست به دادگاه نخستین اعاده می‌نماید. رای صادره حضوری و قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

عزت اله امانی شلمزاری - حمیدرضا کریمی

منبع
برچسب‌ها