مرجع صالح رسیدگی به بزه حمل و نگهداری مشروبات الکلی خارجی

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/01/31
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: رسیدگی به اتهام حمل و نگهداری مشروبات الکلی خارجی، در صلاحیت دادگاه انقلاب است.

رای خلاصه جریان پرونده

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ 1394/01/31 خلاصه جریان پرونده شعبه --- دادگاه عمومی شهرستان ب. در خصوص اتهام آقای ع.الف.پ. دایر به حمل یک قوطی مشروب الکی خارجی، قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان م. صادر نموده است و لیکن دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان م. ادعای عدم صلاحیت دادگاه عمومی ب. را نپذیرفته و ضمن صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه عمومی جزایی ب.، پرونده را جهت حل اختلاف به دیوانعالی کشور ارسال کرده است. هیات شعبه پس از مشاوره چنین رای می دهد:

رای شعبه دیوان عالی کشور

با توجه به مواد 22 و 44 و تبصره 4 ماده 22 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوّب 1392 و رای وحدت رویه شماره 736 - 1393/09/04 هیات عمومی دیوانعالی کشور، رسیدگی به اتّهام حمل و نگهداری مشروب الکلی خارجی در صلاحیت دادگاه انقلاب می‌باشد. لذا با تایید صلاحیت دادگاه انقلاب ب.، در رسیدگی به اتهام آقای ع.پ.، حل اختلاف می‌نماید.

شعبه --- دیوان عالی کشور - مستشار و عضو معاون

منوچهر کاظمی- محمد کاظمی

منبع

محتوای مرتبط (1 مورد)

قوانین (1 مورد)

آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور (1 مورد)

عناوین و برچسب‌ها