تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۰۷/۰۶
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۴۰۰۸۹۵

پیام: صدور حکم به تقسیط دیه مانع از استیفاء حقوق محکوم له از اموالی که بعداً از محکوم علیه یافت می‌شود نیست.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی م.ش. به طرفیت ۱- ف.الف.ش. ۲- ر.س. ۳- م.س. به خواسته صدور حکم اعسار از پرداخت دیه و تقسیط دیه ،دادگاه با ملاحظه دادخواست تقدیمی خواهان و اظهارات وی در دادگاه که تقاضای تقسیط عادلانه دیه را نموده است و با توجه به اظهارات گواهان تعرفه شده خواهان و توجهاً به سن خواهان و توانایی کار کردن وی و اظهارات خواندگان دادگاه دعوی اعسار خواهان را غیر وارد تشخیص و مستنداً به ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی و ماده ۱ قانون اعسار حکم به رد دعوی اعسار خواهان صادر و اعلام می دارد. و در خصوص خواسته تقسیط خواهان دادگاه بنا به مراتب فوق دعوی تقسیط وی را وارد تشخیص و مستنداً به مواد ۱ و ۲۳ قانون اعسار و ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی و ماده ۱۹ آیین نامه قانون فوق الذکر حکم به تقسیط دیه موضوع دادنامه شماره ی ۹۱۰۳۶۷ از قرار یک صد و پنجاه میلیون ریال و مابقی در اقساط پنج میلیون ریال در حق خواندگان صادر و اعلام می دارد. ضمناً در پایان هرسال ۱۵ درصد به میزان اقساط اعلامی اضافه خواهد شد. ضمناً صدور حکم تقسیط مانع از استیفاء حقوق محکوم لهم از اموال که بعداً از محکوم علیه یافت خواهد شد نمی‌باشد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۱۰۲ دادگستری عمومی شهرستان قرچک حیدر محمدنژاد

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. ش. نسبت به دادنامه ۱۶۳۷ مورخ ۳۰/۱۰/۹۲ به طرفیت خواندگان به اسامی ۱- خانم ر. س. ۲- ف.الف. ش. ۳- م. س. که به موجب آن ضمن رد دعوی اعسار تجدیدنظرخواه ((خواهان)) حکم به تقسیط دیه موضوع محکومیت تجدیدنظرخواه در دادنامه ۳۶۷ مورخ ۳۰/۳/۹۱ را به صورت اقساط بطوریکه مبلغ پانزده میلیون تومان به عنوان پیش قسط پرداخت و مابقی در اقساط ماهیانه به مبلغ پنج میلیون ریال در حق تجدیدنظر خواندگان نموده است با عنایت به تصمیم مورخه ۲۱/۴/۹۳ این دادگاه و صورت جلسه مورخه ۷/۵/۹۳ شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی جزایی شهرستان قرچک مقرر گردیده بالسویه در حق تجدیدنظر خواندگان پرداخت شود ضمناً در پایان هرسال ۱۵ درصد به میزان اقساط اعلامی اضافه خواهد شد با توجه به اینکه اعتراض موثر و موجه از ناحیه تجدیدنظرخواه مطرح نشده که موجبات نقض دادنامه را ایجاب نماید فلذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه دادنامه معترضٌ عنه را مستنداً به ذیل ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی عیناً تأیید و استوار می نماید. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۱۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

نیک نژاد - تیموری