تفهیم اتهام جدید در دادگاه

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/07/17
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: دادگاه باید در محدوده کیفرخواست حکم صادر نماید و چنانچه معتقد به وقوع جرم دیگری است درخواست اصلاح کیفرخواست را نماید و تفهیم اتهام جدید توسط دادگاه راسا"و صدور حکم متعاقب آن فاقد وجاهت قانونی است.

رای دادگاه بدوی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/11/14

رای دادگاه

در خصوص اتهام خانم م. ک.الف، آزادبه لحاظ صدورقرارالتزام به حضورباتعیین وجه التزام موضوع شکایت خانم ح. ب. وکیفرخواست تنظیمی ازسوی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 5 تهران دادگاه باعنایت به اوراق ومحتویات پرونده،شکایت شاکیه،متن پیامکهای مستخرجه،اقرارصریح ومقرون به واقع متهمه درجلسه دادرسی یوم جاری وسایرقرائن وامارات موجودبزهکاریش رامحرزومسلم دانسته واعمال وی منطبق بامواد 134 ، 641 و 608 قانون مجازات اسلامی تشخیص فلذانامبرده رابه تحمل شش ماه حبس تعزیری بابت ارتکاب بزه مزاحمت تلفنی و 74 ضربه شلاق به لحاظ ارتکاب بزه توهین محکوم واعلام می داردرای صادرشده حضوری وظرف فرجه 20 روزپس ازابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

دادرس شعبه --- دادگاه کیفری 2 تهرانعلی پورقاسم

رای دادگاه تجدیدنظر استان

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/07/17

رای دادگاه

در این پرونده با شکایت خانم ح. ب. بر علیه خانم م. ک.الف دائر بر توهین پس از رسیدگی در دادسرا و صدور قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست و ارجاع به شعبه --- دادگاه کیفری دو تهران نهایتا پس از رسیدگی منجر به صدور دادنامه شماره --- مورخ 94/11/14 گردیده که به موجب مفاد آن متهمه خانم الف به اتهام ایجاد مزاحمت تلفنی و توهین نسبت به شاکی به تحمل 6 ماه حبس تعزیری و تحمل 74 ضربه شلاق تعزیری محکوم شده است و پس از ابلاغ و در فرجه از سوی متهمه و با تقدیم لایحه ای مورد تجدیدنظرخواهی واقع و پس از ارجاع و بررسی در این دادگاه و با مطالعه و بررسی اوراق و محتویات پرونده ملاحظه می‌گردد که از سوی دادستانی و در کیفرخواست صرفا اتهام توهین قیدشده است و دادرس محترم دادگاه مکلف بوده بر اساس کیفرخواست رسیدگی و حکم مقتضی را صادر نماید و در صورتی که معتقد به وقوع بزه دیگری بوده می‌بایست با سیر مراحل قانونی واعاده پرونده به دادسرا از آنان می خواست تا نسبت به اصلاح کیفرخواست اقدام نمایند و از آنجا که بدین نحو عمل ننموده است و خود راسا اقدام به تفهیم اتهام و صدور حکم در باب مزاحمت تلفنی نموده است که این امر بر خلاف موازین دادرسی بوده و دادگاه بدوی چنین اذنی را نداشته است و صرفا مجاز بوده بر اساس کیفرخواست عمل نماید علیهذا در اجرای بند ت ماده 450 و بند ب ماده 455 و ماده 4 قانون آیین دادرسی کیفری در این قسمت با وارد دانستن تجدیدنظرخواهی وبا اعلام نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته در این قسمت رای بر برائت متهمه از اتهام مزاحمت تلفنی صادر واعلام می‌دارد و اما در خصوص اتهام دیگر متهم از آنجا که دادنامه وفق موازین و مستندات صادر شده است و از سوی متهمه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجه و موثری که موجب نقض آن باشد به عمل نیامده اما با توجه به اوضاع و احوال خاص متهمه و زن بودن وی و فقدان سابقه کیفری و متناسب ندانستن اجرای مجازات شلاق در مورد وی و با اصلاح و تعیین نوع دیگر مجازات وی را به جهت اتهام توهین به تحمل پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم می‌نماید و نهایتا به استناد بند الف ماده 455 قانون آیین دادرسی کیفری رای تجدیدنظرخواسته را با اصلاح و تغییر به عمل آمده تایید می‌نماید. رای صادره قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدید نظر استان تهران - مستشار و مستشار

سید ابو الحسن قاسمی - بهزاد سعادت زاده

منبع
برچسب‌ها