مرجع رسیدگی به اعتراض ثالث نسبت به عملیات اجرایی

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/01/25
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: رسیدگی به اعتراض ثالث در خصوص ابطال عملیات اجرایی منجر به توقیف،مزایده و فروش ملک مسکونی، به دلیل ادعای مالکیت بر آن و لزوم اظهار نظر قضایی نسبت به آن در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است.

رای خلاصه جریان پرونده

آقای ر. م. در دادخواستی به طرفیت آقای ع. ب. واداره... بیرجند به عملیات اجرایی منجر به توقیف ومزایده و فروش یک باب منزل به عنوان ثالث اعتراض کرده است و دلیل آن را مالکیت بر رقبه توقیف شده دانسته ابطال اجراییه راخواستارشده است. شعبه چهارم دادگاه عمومی بیرجند به موجب دادنامه شماره --- -‌ 1393/12/16 به استناد مواد 216 و 218 قانون مالیات های مستقیم رسیدگی به موضوع را باقبول ایراد ادله خوانده ردّ صلاحیت هیات حل اختلاف مالیاتی دانسته بانفی صلاحیت از خود پرونده را دراجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی به دیوان عالی کشورفرستاده است. متن قرار در هنگام شور قرائت می‌شود.هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای محمد رضا خسروی عضو ممیز و درخصوص تعیین صلاحیت مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رای شعبه دیوان عالی کشور

اعلام عدم صلاحیت دادگاه عمومی بیرجند به اعتبار صلاحیت هیات حل اختلاف مالیاتی به شرحی که در قرارآن مرجع قضایی بازتاب یافته است با عنایت به این که رسیدگی به ادعای ثالثی که مدعی مالکیت رقبه توقیف شده است و مستلزم امعان نظر قضایی است ازمصادیق ماده 216 قانون مالیاتی مستقیم به حساب نمی آید، مستندا به ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امورمدنی، نقض قرارموصوف پرونده را برای ادامه رسیدگی به دادگاه صارکننده قرار اعاده می دهد.

شعبه --- دیوان عالی کشور- رئیس و عضو معاون

سید عباس بلادی - محمدرضا خسروی

محتوای مرتبط (1 مورد)

قوانین (1 مورد)

عناوین و برچسب‌ها