دعوی اعسار با وجود توافق بر پرداخت مهریه

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/11/18
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در صورتی که طرفین در زمان طلاق توافقی، در خصوص نحوه پرداخت مهریه با یکدیگر توافق کرده باشند، طرح دعوای اعسار از پرداخت اقساط مورد توافق از ناحیه زوج قابل پذیرش است.

رای دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست آقای ب.ع. به طرفیت خانم م.ب. به خواسته اعسار و تقسیط اقساط معوقه موضوع گواهی عدم امکان سازش صادره از این دادگاه که طی آن محکومٌ‌علیه مکلف به پرداخت ماهیانه تعداد پنج سکه طلای یک بهار آزادی گردیده است، با عنایت به دادخواست تقدیمی و مدارک ابرازی خواهان و با توجه به اظهارات طرفین به نظر دادگاه طلاق طرفین توافقی بوده و بر اساس توافق طرفین خواهان متعهد به پرداخت ماهیانه پنج سکه طلای یک بهار آزادی بابت مهریه به خوانده شده، بنابراین مشارٌالیه قطعا با علم به توانایی خود بر پرداخت ماهی پنج سکه اقدام به توافق نموده است؛ ضمن اینکه حسب اظهارات خوانده پدر خواهان دارای برج 14 طبقه است و ده‌ها میلیارد ریال ارزش دارد. این موضوع مورد تایید خواهان بوده، لیکن دفاعا بیان داشته «اموال پدرم به من ارتباطی ندارد. من اگر داشتم زندان نمی‌رفتم.» ضمن اینکه حسب مدارک ابرازی در تاریخ 1390/09/19 دو دانگ از ملکی را که به نام وی بوده در قالب بیع به پدر خود منتقل نموده و علاوه بر آن خواهان در تاریخ 1390/09/22 شش دانگ آپارتمان خود را به غیر فروخته است و در مجموع از نظر دادگاه محرز نشده که خواهان پول ناشی از فروش آپارتمان خود را به چه مصرفی رسانده است. علی‌هذا علیرغم کلیه موارد مذکوره و با توجه به اینکه خواهان ازدواج مجدد کرده و هزینه‌های زندگی وی افزایش یافته است و با توجه به اظهارات شهادت شهود وی دادگاه با توجه به اینکه مجموع اقساط معوقه خواهان تا این تاریخ 1393/07/28 تعداد 185 سکه طلای یک بهار آزادی گردیده و از نظر دادگاه به طور قطع و یقین از اینکه مشارٌالیه تعداد سکه های معوقه را بتواند نقدا پرداخت کند محرز نگردیده، دادگاه با پذیرش خواسته مستندا به ماده 1083 قانون مدنی و مواد 37 و 23 و 22 و 21 و 20 قانون اعسار حکم به اعسار خواهان صادر نموده تا اولا: خواهان اقساط معوقه تا این تاریخ یعنی تعداد 185 سکه طلای یک بهار آزادی را بدوا تعداد شصت سکه طلای یک بهار آزادی به طور نقد و ما بقی اقساط معوقه را به اقساط هر دو ماه تعداد یک سکه طلای یک بهار آزادی تا استهلاک کامل اقساط معوقه تعداد 185 سکه و ثانیا: به طور همزمان اقساط جاری مابقی محکومٌ‌به را به طور ماهیانه یک سکه طلای یک بهار آزادی تا استهلاک کامل محکوم به 1110 سکه در حق خوانده خانم م.ب. پرداخت نماید. این رای حضوری بوده و ظرف بیست روز، قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر مرکز استان تهران می‌باشد.

دادرس شعبه --- دادگاه عمومی خانواده تهران - اقدم

رای دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ب.ع. و خانم م.ب. به طرفیت یکدیگر نسبت به دادنامه شماره --- - 1393/08/01 اصداری از شعبه --- دادگاه حقوقی (خانواده) تهران که به موجب آن و حسب دادخواست زوج مهریه خانم تقسیط گردیده است، بدین شرح نامبردگان به موجب طلاق توافقی 709 - 1390/05/29 صادره از شعبه مذکور جدا شده‌اند و در زمان صدور طلاق توافق نموده‌اند زوج ماهانه 5 سکه بهار آزادی پرداخت نماید و تاکنون پرداخت ننموده است. دادگاه نهایتا اعسار را پذیرفته و زوج از جهت اقساط معوقه به 60 سکه بهار آزادی به عنوان پیش قسط و هر دو ماه یک سکه بهار آزادی تا استهلاک تعداد 185 سکه پس از آن اقساط درباره بقیه مهریه را ماهانه به پرداخت یک سکه بهار آزادی محکوم نموده که طرفین تجدیدنظرخواهی نموده‌اند. علی‌هذا نظر به اینکه حکم صادره با رعایت مقررات صادر گردیده است و زوجه هیچ اموالی از زوج معرفی ننموده، دادگاه مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه معترضٌ‌عنه تایید می‌گردد. بدیهی است در صورت کشف مال (به جز مستثنیات دین) از مدیون کشف گردد، دائن می‌تواند بقیه مهریه را دفعتا واحده وصول نماید. این رای قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران

فرهبد - نجفی رسا

منبع
برچسب‌ها