تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۱۱/۱۸
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۱۰۲۰۴۱

پیام: در صورتی که طرفین در زمان طلاق توافقی، در خصوص نحوه پرداخت مهریه با یکدیگر توافق کرده باشند، طرح دعوای اعسار از پرداخت اقساط مورد توافق از ناحیه زوج قابل پذیرش است.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست آقای ب.ع. به طرفیت خانم م.ب. به خواسته اعسار و تقسیط اقساط معوقه موضوع گواهی عدم امکان سازش صادره از این دادگاه که طی آن محکومٌ‌علیه مکلف به پرداخت ماهیانه تعداد پنج سکه طلای یک بهار آزادی گردیده است، با عنایت به دادخواست تقدیمی و مدارک ابرازی خواهان و با توجه به اظهارات طرفین به نظر دادگاه طلاق طرفین توافقی بوده و بر اساس توافق طرفین خواهان متعهد به پرداخت ماهیانه پنج سکه طلای یک بهار آزادی بابت مهریه به خوانده شده، بنابراین مشارٌالیه قطعاً با علم به توانایی خود بر پرداخت ماهی پنج سکه اقدام به توافق نموده است؛ ضمن اینکه حسب اظهارات خوانده پدر خواهان دارای برج ۱۴ طبقه است و ده‌ها میلیارد ریال ارزش دارد. این موضوع مورد تأیید خواهان بوده، لیکن دفاعاً بیان داشته «اموال پدرم به من ارتباطی ندارد. من اگر داشتم زندان نمی‌رفتم.» ضمن اینکه حسب مدارک ابرازی در تاریخ ۱۳۹۰/۹/۱۹ دو دانگ از ملکی را که به نام وی بوده در قالب بیع به پدر خود منتقل نموده و علاوه بر آن خواهان در تاریخ ۱۳۹۰/۹/۲۲ شش دانگ آپارتمان خود را به غیر فروخته است و در مجموع از نظر دادگاه محرز نشده که خواهان پول ناشی از فروش آپارتمان خود را به چه مصرفی رسانده است. علی‌هذا علیرغم کلیه موارد مذکوره و با توجه به اینکه خواهان ازدواج مجدد کرده و هزینه‌های زندگی وی افزایش یافته است و با توجه به اظهارات شهادت شهود وی دادگاه با توجه به اینکه مجموع اقساط معوقه خواهان تا این تاریخ ۱۳۹۳/۷/۲۸ تعداد ۱۸۵ سکه طلای یک بهار آزادی گردیده و از نظر دادگاه به طور قطع و یقین از اینکه مشارٌالیه تعداد سکه های معوقه را بتواند نقداً پرداخت کند محرز نگردیده، دادگاه با پذیرش خواسته مستنداً به ماده ۱۰۸۳ قانون مدنی و مواد ۳۷ و ۲۳ و ۲۲ و ۲۱ و ۲۰ قانون اعسار حکم به اعسار خواهان صادر نموده تا اولاً: خواهان اقساط معوقه تا این تاریخ یعنی تعداد ۱۸۵ سکه طلای یک بهار آزادی را بدواً تعداد شصت سکه طلای یک بهار آزادی به طور نقد و ما بقی اقساط معوقه را به اقساط هر دو ماه تعداد یک سکه طلای یک بهار آزادی تا استهلاک کامل اقساط معوقه تعداد ۱۸۵ سکه و ثانیاً: به طور همزمان اقساط جاری مابقی محکومٌ‌به را به طور ماهیانه یک سکه طلای یک بهار آزادی تا استهلاک کامل محکوم به ۱۱۱۰ سکه در حق خوانده خانم م.ب. پرداخت نماید. این رأی حضوری بوده و ظرف بیست روز، قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر مرکز استان تهران می‌باشد.

دادرس شعبه ۲۶۱ دادگاه عمومی خانواده تهران - اقدم

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ب.ع. و خانم م.ب. به طرفیت یکدیگر نسبت به دادنامه شماره ۱۱۳۳- ۱۳۹۳/۸/۱ اصداری از شعبه ۲۶۱ دادگاه حقوقی (خانواده) تهران که به موجب آن و حسب دادخواست زوج مهریه خانم تقسیط گردیده است، بدین شرح نامبردگان به موجب طلاق توافقی ۷۰۹- ۱۳۹۰/۵/۲۹ صادره از شعبه مذکور جدا شده‌اند و در زمان صدور طلاق توافق نموده‌اند زوج ماهانه ۵ سکه بهار آزادی پرداخت نماید و تاکنون پرداخت ننموده است. دادگاه نهایتاً اعسار را پذیرفته و زوج از جهت اقساط معوقه به ۶۰ سکه بهار آزادی به عنوان پیش قسط و هر دو ماه یک سکه بهار آزادی تا استهلاک تعداد ۱۸۵ سکه پس از آن اقساط درباره بقیه مهریه را ماهانه به پرداخت یک سکه بهار آزادی محکوم نموده که طرفین تجدیدنظرخواهی نموده‌اند. علی‌هذا نظر به اینکه حکم صادره با رعایت مقررات صادر گردیده است و زوجه هیچ اموالی از زوج معرفی ننموده، دادگاه مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه معترضٌ‌عنه تأیید می‌گردد. بدیهی است در صورت کشف مال (به جز مستثنیات دین) از مدیون کشف گردد، دائن می‌تواند بقیه مهریه را دفعتاً واحده وصول نماید. این رأی قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه ۱۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

فرهبد - نجفی رسا