شرط مطالبه اجرت المثل ایام زوجیت توسط زوجه

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/04/10
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: با توجه به قرائن و امارات موجود در یک زندگی مشترک، همچنین با لحاظ ظهور عرفی، تبرعی بودن انجام وظایف خانه داری به نحو شرط بنایی و ارتکازی از زمان خواستگاری مفروض است، بنابراین جهت دریافت اجرت المثل، خلاف آن نیازمند اثبات از سوی زوجه است.

رای دادگاه بدوی

رای دادگاه

در خصوص دعوی خانم الف. ن. به طرفیت الف.ر. پ.خ.؛ به خواسته مطالبه اجرت المثل سالهای زندگی مشترک با احتساب خسارات دادرسی؛ با عنایت به مفاد دادخواست تقدیمی، ماحصل ادعای زوجه برانجام کار وفعالیت برای شوهر در امور زندگی مشترک دلالت دارد. زوجه طلاق بر اساس سند.... گرفته مهریه هزار سکه ایی و نفقه وی به ادعای خودش در حال اجراست و نبخشیده است.دادگاه با توجه به اینکه خواهان در انجام وظایفی که به عهده او نبوده است، قصد تبرع نداشتن ودرخواست زوج را در زمان اقدام به اثبات نرسانده، موارد استثنایی استحقاق اجرت المثل قابل تسری و عمومیت نبوده مگر خلاف ظاهر مفروض که اراده قانونگذار هم در حقوق مدنی بر آن تعلق گرفته ثابت گردد. در حقیقت قراین وامارات موجود در زندگی مشترک از جمله توام بودن اغلب زندگی های زناشویی با محبت وحسن نیت که رکن اساسی رفتار متقابل زوجین بوده و ارتکاز ذهنی و تبانی طرفین به هنگام خواستگاری ودوران زندگی بر همین منوال میباشد؛مجانیت اعمال خانه داری در سنت و عرف کنونی ایرانی به نحو شرط بنایی ارتکازی ونه مقاوله ایی عملا از زمان خواستگاری مفروض بوده وظهور عرفی هم بر قصد تبرع دلالت داشته بنابراین اصول عملیه محکوم ظواهر است ؛اکنون با توجه به شیوه تنظیم و منطق حقوقی تبصره 336 قانون مدنی و افزودن شروطی با قید اصلی احراز برای دادگاه به نظر می‌رسد که خلاف این فرض نیازمند اثبات از سوی زوجه بوده و مشار الیها قراین وامارات موثر را ارایه نمی کند. ،از این رو دادگاه در این دعوا شرایط مطالبه خواسته وارکان استیفاء در زندگی زناشویی را احراز نکرده نظر به قاعده « ما وقع لم یقصد »،بااستناد به تبصره ماده 336 قانون مدنی و 197 آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی در وضعیت کنونی حکم بر رد دعوی خواهان را صادر واعلام می کند.رای صادره حضوری و ظرف مهلت 20 روز از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه‌های محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد می‌باشد.

رییس شعبه --- دادگاه حقوقی تهران

محمد امین وحدانی نیا

رای دادگاه تجدیدنظر استان

تجدید نظر خواهی آ. ن. به طرفیت الف.ر. پ.خ. نسبت به دادنا مه شماره 0119 مورخ 1394/11/31 شعبه --- دادگاه عمومی تهران در پرونده کلاسه --- مبنی بر صدور حکم به رد دعوی مطالبه اجرت المثل ایام زندگی مشترک وارد نمی با شد زیرا با توجه به محتویا ت پرونده و ا معا ن نظر در اوراق و مندرجات آن مفاد لایحه تجد ید نظر خواهی و لوایح دفاعیه طرفین مدلول دادنامه تجدید نظر خواسته رای صادر شده دادگاه بدوی بر اساس مستندات موجوددر پرونده صادر گردیده است و با عنا یت به اینکه تجدید نظر خواه ایراد و اعتراض موجهی که موجبات نقض دادنامه اعتراض شده را فراهم آورد ابراز ننموده است لذا این دادگاه با عنایت به مراتب مذکور ضمن رد دادخواست تجدید نظر خواهی رای صادر شده دادگاه بدوی را با استناد به مواد 358 و 365 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی تایید می‌نماید این رای قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

مرادی هرندی - روحانی

منبع

محتوای مرتبط (3 مورد)

قوانین (2 مورد)

عناوین و برچسب‌ها