ماده 10 آیین‌نامه چگونگی تعیین و حدود وظایف سخنگوی هیئت دولت و تشکیل شورای اطلاع رسانی دولت

تصویب‌نامه شماره 25584/ت18834ه- مورخ 1376/10/8 و اصلاحات بعدی آن لغو می‌شود.