رای شماره 165 مورخ 1381/05/22 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: 103/80

شاکی: خانم علیا دهگان

موضوع: ابطال قسمت اول بند 6 صورتجلسه شماره 76 مورخ 5/11/1367 کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

تاریخ رای: سه شنبه 22 مرداد 1381

شماره دادنامه: 165

مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، شهرداری منطقه 9 تهران به استناد قسمت اول بند 6 صورتجلسه شماره 76 مورخ 1367/11/05 از صدور پروانه ساختمانی خودداری می‌نماید. در بند مذکور آمده است «اراضی واقع در محدوده 25 ساله غرب مسیل کن به مدت 5 سال به عنوان اراضی ذخیره تعیین و از هرگونه صدور و مجوز اعم از مصارف مسکونی، صنعتی و خدماتی و سایر کاربری‌ها خودداری گردد. وزارت مسکن و شهرسازی نسبت به تهیه طرح جامع منطقه‌ای تهران بزرگ ظرف مدت مذکور اقدام نماید.» صرفنظر از انقضاء مهلت 5 ساله صورتجلسه مذکور قسمت اول آن با ماده 30 قانون مدنی و اصول 22، 31، 46 و 47 قانون اساسی و موازین شرعی مغایرت دارد. با عنایت به مراتب ابطال قسمت اول بند 6 صورتجلسه مذکور را تقاضا دارد.مدیرکل حقوقی شهرداری تهران در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 17355/317 مورخ 1380/08/16 اعلام داشته‌اند، با توجه به اینکه در تاریخ 1372/11/11 مهلت مقرر در صورتجلسه مورد شکایت منقضی گردیده و از طرفی پس از تاریخ اخیرالذکر از سوی کمیسیون ماده پنج، 5 سال ممنوعیت مذکور در صورتجلسه فوق‌الاشعار تمدید نگردیده است. بنابراین خواسته شاکی مبنی بر ابطال آن موضوعاً منتفی و بی‌وجه بوده فلذا از آن هیات محترم تقاضای رد شکایت مطروحه را دارد.دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن صورتجلسه مورد شکایت طی نامه شماره 2417/21/80 مورخ 1380/07/28 اعلام داشته‌اند، موضوع بند 6 صورتجلسه 76 کمیسیون ماده 5 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 1380/07/26 فقهاء محترم شورای نگهبان مطرح شد که مغایر با موازین شرع شناخته نشد.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به‌صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

با عنایت به انقضای مهلت پنج ساله صورتجلسه شماره 76 کمیسیون ماده پنج شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و رای وحدت‌رویه شماره 160 مورخ 1380/05/14 در پرونده کلاسه 79/383 موضوع شکایت قابل طرح و بررسی در هیات عمومی شناخته نشد.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

منبع