ماده 210 قانون مدنی

متعاملین باید برای معامله اهلیت داشته باشند.

محتوای مرتبط (1 مورد)