ضمانت اجرای فوت احدی از خواندگان قبل از تقدیم دادخواست

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/02/26
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: اگر قبل از تقدیم دادخواست احدی از خواندگان فوت کرده باشد و دعوی نسبت به خواندگان قابل تفکیک نباشد؛ قرار رد دعوی صادر خواهد شد.

رای دادگاه بدوی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/11/17

رای دادگاه

خواسته دعوای ر. و ک. شهرت هردو ب. باوکالت آقای م. ص. و ح. گ. به طرفیت آقای ت. ق.خ.، م. ن. و ک. ج. صدور حکم مبنی بر تخلیه دوباب مغازه تجاری موضوع اجاره نامه شماره 54745 مورخ 47/11/29 می‌باشد.ماحصل ادعای وکیل این است که موکلین مالک پلاک ثبتی --- و 2214 فرعی از --- اصلی بخش --- تهران می‌باشند که به موجب عقد اجاره به خواندگان ردیف اول و دوم واگذار که در قرارداد قید شده است 2 باب مغازه دارای دیوار اشتراکی می‌باشند.مستاجرین باتخریب دیواری فی مابین دوباب مغازه وساخت زیر زمین ویک باب اتاق کارگری اقدام به تعدی وتفریط درعین مستاجره نموده‌اند تقاضای رسیدگی دارم.دادگاه پس ازجری تشریفات قانونی ودعوت ازاصحاب دعوی نظربه اینکه مالکیت خواهان واربطه استیجاری فی مابین مالک وخواندگان حسب اسناد ضمیمه دادخواست وقرار داد اجاره مارالذکر محرز می‌باشد ،نظربه اینکه حسب تامین دلیل انجام شده توسط حوزه 955 شواری حل اختلاف شهرستان ری درپرونده کلاسه --- /94 تخلف خواندگان مبنی بر تعدی وتفریط وبرداشتن دیوار مشترک وتبدیل 2 باب مغازه به یک باب مغازه محرز می‌باشد که اعتراض موجهی ازناحیه آقای ک. ج. نسبت به آن صورت نگرفته است فلذا مردود اعلام می‌گردد ،نظربه اینکه ازناحیه خواندگان دیگر دلیلی که حاکی ازبطلان دعوی باشد به دادگاه تقدیم نشده است، فلذا دادگاه باوارد دانستن دعوی به استناد بند 8 ماده 14 قانون روابط موجر ومستاجر مصوب 1356 حکم به تخلیه دوباب مغازه تجاری موضوع اجاره نامه شماره 54745 مورخ 47/11/29 به نسبت مالکیت خواهان‌ها را صادر واعلام می‌نماید.حکم صادره نسبت به ک. حضوری محسوب وظرف بیست روز ازتاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر دردادگاه‌های تجدید نظر استان تهران می‌باشد.نسبت به خواندگان دیگر غیابی محسوب وظرف بیست روز ازتاریخ ابلاغ قابل واخواهی دراین دادگاه می‌باشد.

رئیس شعبه چهارم دادگاه حقوقی شهرستان ری - علی عسگری توانی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/02/26

رای دادگاه

تجدیدنظرخواهی آقای ک. ج. به طرفیت آقایان ر. و ک. ب. نسبت به دادنامه شماره --- - 1394/11/17 شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی شهرری مشعر بر حکم تخلیه دو باب مغازه موضوع اجاره نامه شماره 54745 - 1347 به پلاکهای ثبتی 2213 و 2214 فرعی از --- اصلی بخش --- تهران که بر مبنای بند 8 از ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر صادر شده وارد است. توضیح اینکه تجدیدنظرخواندگان به ادعای تعدی و تفریط و انتقال مورد اجاره از دادگاه محترم مذکور که حسب الارجاع متکفل رسیدگی شده تقاضای تخلیه واحد تجاری را نموده‌اند و نوشته اند به موجب اجاره نامه مزبور مغازه های فوق را به آقایان ت. ق.خ. و م. ن. اجاره داده اند نامبردگان ضمن تعدی و تفریط با تخریب دیوار فی مابین دو باب مغازه و احداث زیرزمین در آن و نیز ایجاد اطاق کارگری آن را بعدا برخلاف قرارداد به تجدیدنظرخواه منتقل کرده اند و دادگاه محترم با توجه به تامین دلیل استنادی تجدیدنظرخواندگان حکم تجدیدنظرخواسته را صادر نموده است این شعبه با توجه به مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی نامبرده از ثبت احوال استان زنجان راجع به فوت آقای ت. ق.خ. (که نام صحیح وی نقی است) استعلام جوابیه واصله حکایت از فوت وی در تاریخ 1378/12/17 در تهران دارد لذا و با توجه به اینکه در تاریخ تقدیم دادخواست یعنی 1394/04/20 احد از خواندگان فوت شده بوده است و از طرفی دعوی نسبت به آنان قابل تفکیک نیست مستندا به مواد 348 - بندهای ج و ه- -و 358 و 2 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی با نقض رای تجدیدنظرخواسته قرار رد دعوای تجدیدنظرخواندگان را صادر و اعلام می دارد. این رای قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدید نظر استان تهران -رئیس و مستشار

علی حاجی حسنی- حمیدسلیمانی

منبع
برچسب‌ها