مرجع رسیدگی به دعوی ابطال ثبت طلاق

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/01/23
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: نشات گرفتن طلاق از حکم قضایی تاثیری در صلاحیت محلی دادگاه ها ندارد، بنابراین رسیدگی به دعوی ابطال ثبت واقعه طلاق در صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده است.

رای خلاصه جریان پرونده

در این پرونده آقای ح. ص.ف. به طرفیت خانم س.ز. ح. به خواسته ابطال ثبت واقعه طلاق دادخواستی تقدیم دادگاه‌های عمومی حقوقی شهرستان کرده است که شعبه --- آن محاکم به موجب قرار شماره --- -- 1393/12/10 با توجه به محل اقامت خوانده و به استناد ماده 11 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نفی صلاحیت خود به صلاحیت محاکم عمومی حقوقی کرج محل اقامت خوانده اعلام نظر کرده است. پس از ارجاع پرونده به شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی کرج به موجب قرار شماره --- -- 1393/12/12 به لحاظ اینکه طلاق منشا حکمی دارد و ابطال ثبت آن از عهده محاکم خارج است صلاحیت خود را نپذیرفته و با حدوث اختلاف پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال داشته است که به این شعبه ارجاع و تحت نظر است. مفاد قرار‌های طرفین اختلاف هنگام شور قرائت خواهد شد. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای غلامحسین حیدری عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص حل اختلاف در صلاحیت مشاوره نموده چنین رای می‌دهد:

رای شعبه دیوان عالی کشور

در خصوص اختلاف در صلاحیت حادث شده بین شعب 269 دادگاه عمومی حقوقی تهران و شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی کرج راجع به دادخواست آقای ح. ص.ف. به طرفیت خانم س.ز. ح. به خواست صدور حکم بر ابطال ثبت واقعه طلاق به شرحی که در متن قرارهای صادر شده از سوی مراجع قضایی مزبور بازتاب یافته است با توجه به محل اقامت خوانده در حوزه قضایی کرج و با عنایت به اینکه نشات گرفتن طلاق از حکم قضایی تاثیری در صلاحیت محلی دادگاه‌ها ندارد و بایستی موضوع توسط دادگاه ذیصلاح مورد رسیدگی قرار گرفته و النهایه حسب مورد تصمیم قانونی اتخاذ شود نظر شعبه --- عمومی حقوقی تهران صائب است و با توجه به ماده 11 و ماده 27 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی با اعلام صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی کرج حل اختلاف می‌نماید.

شعبه --- دیوان عالی کشور- رئیس و عضو معاون

سید عباس بلادی - غلامحسین حیدری

محتوای مرتبط (2 مورد)

قوانین (1 مورد)

عناوین و برچسب‌ها