رای شماره 20 مورخ 1382/01/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: 16/82

شاکی: مستشاران شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

موضوع: نقض رای صادره در پرونده کلاسه ت1/79/2194 شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

تاریخ رای: دوشنبه 25 فروردین 1382

شماره دادنامه: 20

مقدمه: مستشاران شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در نامه تقدیمی اعلام داشته‌اند، آقای حکم‌الله یاوری با پیوست نمودن تصویر دادنامه شماره 520 مورخ 1378/04/07 صادره از شعبه 16 دیوان عدالت اداری، نسبت به دادنامه شماره 1336 مورخ 1379/09/08 شعبه 16 دیوان معترض گردید و شعبه به تصور اینکه نامبرده از دادنامه پیوست دادخواست به شماره 520 مورخ 1378/04/07 شکایت دارد مبادرت به صدور دادنامه شماره 279 مورخ 1381/03/04 مبنی بر تایید دادنامه شماره 520 نموده است.تجدیدنظرخواه طی لایحه ثبت شده به شماره 5879 مورخ 1381/12/08 اعلام داشته که خواسته وی اعتراض به دادنامه شماره 1336 مورخ 1379/09/08 شعبه 16 بوده که نسبت به آن اظهارنظری نشده است و درخواست اتخاذ تصمیم نسبت به آن را نموده است. علیهذا به منظور جلوگیری از تضییع حقوق احتمالی مشارالیه درخواست اعمال تبصره یک الحاقی به ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری و طرح پرونده در هیات عمومی دیوان را دارد.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

به شرح دادخواست تجدیدنظر در پرونده کلاسه ت1/79/2194 شاکی نسبت به دادنامه شماره 1336 مورخ 1379/09/08 شعبه 16 بدوی دیوان معترض و خواستار تجدیدنظر نسبت به آن شده است. لیکن شعبه اول تجدیدنظر دیوان در مقام رسیدگی به دادخواست تجدیدنظر مذکور نسبت به دادنامه شماره 520 مورخ 1378/04/07 شعبه 16 بدوی دیوان رسیدگی و اظهارنظر نموده است. بنابراین با احراز وقوع اشتباه در رسیدگی و صدور دادنامه شماره 279 مورخ 1381/03/04 شعبه اول تجدیدنظر دیوان مستنداً به تبصره‌های یک و 3 الحاقی به ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری دادنامه اخیرالذکر نقض می‌شود و رسیدگی به دادخواست تجدیدنظر به شعبه اول تجدیدنظر دیوان محول می‌گردد.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

منبع