رای شماره 185 تا 183 مورخ 1383/05/04 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: 984، 1011، 1021/82

شاکی:آقای غلامرضا رمضانی

موضوع:ابطال بند 5 ماده 14 تصویب‌نامه58352/ت25960ه- مورخ 27/12/80 هیات وزیران

تاریخ رای:یکشنبه 4 مرداد 1383

شماره دادنامه: 183-184-185

مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، بعد از 25 سال متوالی خدمت در کارهای سخت و زیان آور درخواست بازنشستگی پیش از موعد تقدیم نمودم ولی متاسفانه سازمان تامین اجتماعی با این بهانه که در حال حاضر شاغل نمی‌باشم و از بیمه بیکاری استفاده می‌کنم از بازنشسته نمودن اینجانب خودداری می‌نماید. لذا درخواست ابطال بند 5 ماده 14 تصویب‌نامه مورد شکایت را دارم. هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا ومستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

اعتراض نسبت به بند 5 ماده 14 مصوبه فوق‌الذکر قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و به شرح دادنامه شماره 463 الی 703 مورخ 3/12/82 هیات عمومی دیوان مغایر قانون شناخته نشده است. بنابراین موردی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد در زمینه اعتراض نسبت به همان مصوبه وجود ندارد و موضوع مشمول مدلول دادنامه فوق‌الذکر است.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

منبع