الزام به واگذاری زمین معوض در قبال اراضی ملی شده

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/01/29
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: بند 9 ماده 65 آیین‌نامه قانون اراضی شهری مبنی بر اعطای معوض زمین در قبال زمینی که در اجرای قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع، ملی اعلام شده به موجب رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده؛ بنابراین دعوی مالک اراضی ملی شده به طرفیت اداره زمین شهری به خواسته الزام این اداره به تحویل معوض زمین دربرابر این اراضی، محکوم به بطلان است.

رای دادگاه بدوی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/10/28

رای دادگاه

در خصوص دعوی آقای الف. دهقانی محمود آبادی با وکالت آقای م. دهقانی محمود آبادی به طرفیت اداره زمین شهری تهران (اداره کل راه و شهرسازی تهران) دایر به الزام خوانده به تحویل زمین معوض به مساحت پانصد و ده متر مربع در قبال زمین پلاک ثبتی --- فرعی از --- اصلی به انضمام خسارات دادرسی نظر به مجموع اوراق و محتویات پرونده و اینکه اولا موضوع از شمول ماده 36 قانون حفاظت و بهره بردای از جنگلها و مراتع خارج بوده و وکیل خواهان نیز به شرح منعکسه در صورتجلسه مورخ 94/10/23 این دادگاه تصریح نموده که مستند وی ماده 36 قانون مذکور نمی‌باشد و ثانیا با توجه به اینکه بند 9 ماده 65 آیین‌نامه قانون اراضی شهری به موجب رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است و ثالثا: تبصره 4 ماده 51 آیین‌نامه اجرایی قانون زمین شهری نیز ناظر به تکلیف خوانده به اعطای اراضی معوض در قبال اراضی مشمول قانون حفاظت بهره برداری از جنگلها و مراتع نمی‌باشد بلکه راجع است به اعطای زمین به اشخاص فاقد مسکن در قبال دریافت بها لذا دادگاه دعوی خواهان را غیر ثابت تشخیص و مستندا به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - ماندگار مشفق

رای دادگاه تجدیدنظر استان

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/01/29

رای دادگاه

در خصوص تجدیدنظرخواهی الف. دهقانی محمود آبادی باوکالت م. د.م. به طرفیت اداره کل زمین شهری استان تهران نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1394/10/28 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته تحویل زمین به مقدار 510 متر به عنوان معوض پلاک ثبتی شماره 7715 فرعی از --- اصلی محکوم به بطلان گردیده است دادگاه با بررسی ومداقه در محتویات پرونده نظربه اینکه تجدیدنظرخواه دلیل قانونی در جهت نقض دادنامه ارائه نداده وحکم صادره وفق موازین ساری وجاری صادر گردیده است مستنداٌ به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه معترض عنه عیناٌ تایید میگردد این رای قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

هوشنگ امامی -علیرضا صیدی

منبع
برچسب‌ها