ارسال پرونده عدم صلاحیت قرار منع یا موقوفی تعقیب توسط دادسرا یا دادگاه کیفری تشخیص دهنده عدم صلاحیت

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/09/20
برگزار شده توسط: استان کهگیلویه و بویراحمد/ شهر دهدشت

موضوع

ارسال پرونده عدم صلاحیت قرار منع یا موقوفی تعقیب توسط دادسرا یا دادگاه کیفری تشخیص دهنده عدم صلاحیت

پرسش

در پرونده ای اعتراض به قرار منع تعقیب یا موقوفی تعقیب می‌شود، در صورتی که دادگاه کیفری مرجع دیگری را صالح به رسیدگی بداند (عدم صلاحیت) 1- آیا باید پس از نقض قرار معترض عنه خود دادگاه پرونده را به مرجع ذی صلاح ارسال نمایند یا اینکه به دادسرا بفرستند تا دادسرا قرار عدم صلاحیت صادر و به مرجع ذی صلاح ارسال نمایند؟ 2- در صورتی که اعتراض به قرار منع یا موقوفی تعقیب خارج از مهلت باشد یا اینکه هزینه اعتراض پرداخت نگردد دادگاه با چه تکلیفی مواجه است؟

نظر هیئت عالی

در خصوص سوال 1 دادگاه در مقام رسیدگی به اعتراض قرار منع یا موقوفی تعقیب را نقض و به دادسرا تکلیف به صدور قرار عدم صلاحیت می‌نماید. 2- در خصوص سوال 2 نظریه اکثریت همکاران صائب و موجه اعلام می‌شود.

نظر اکثریت

با توجه به رویه قضایی و اینکه در فرض مذکور دادگاه اساساً صلاحیت ورود به پرونده را ندارد قرار عدم صلاحیت صادر می‌نماید و در این خصوص نیز نظریه مشورتی شماره 2107/95/7 مورخ 1395/08/03 نیز ﻣوید این مطلب می‌باشد و دادگاه می‌تواند رأساً خودش قرار عدم صلاحیت صادر نماید و در صورتی که خارج مهلت باشد (فرض سوال) تصمیمی گرفته شده و نیاز به اتخاذ تصمیم یا صدور رأی دارد و نمی توان با دستور اداری رد نمود و نظر درست در این مورد این می‌باشد که خود دادگاه تصمیم بگیرد و در خصوص عدم پرداخت هزینه اعتراض باید اخطار رفع نقص صادر گردد و چون قانون آئین دادرسی کیفری در این خصوص ساکت است به قانون مادر (آئین دادرسی مدنی) مراجعه می کنیم که در این خصوص قانون بیان نموده اخطار رفع نقص صادر شود و مطابق با قانون مذکور اقدام گردد.

نظر اقلیت

با وحدت ملاک از مواد 440 و 432 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 و ایرادات که پیش می آید، دادگاه می بایست پرونده را به دادسرا ارسال و خود دادسرا قرار عدم صلاحیت صادر نماید، از جمله دلایل اینکه پرونده می بایست به مرجع هم عرض ارسال شود و در صورت ارسال توسط دادگاه این مورد رعایت نمی شود و نیز اینکه در صورتیکه بحث اختلاف صلاحیت پیش بیاید در این مورد دادسرا نمی تواند با دادگاه حوزه دیگر اختلاف نماید و در صورت اعتراض خارج از مهلت دادسرا اصلاً نباید این اعتراض را بپذیرد و اعتراض خارج از مهلت نباید به دادگاه بیاید و در خصوص عدم پرداخت هزینه اعتراض با توجه به روح ماده 559 به بعد قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 نیز می بایست رسیدگی شود.

منبع
برچسب‌ها