اعمال مقررات تعدد مادی در شلاق تعزیری

تاریخ دادنامه قطعی: 1396/02/17
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: دادگاه می‌تواند در مقام اعمال مقررات تعدد مادی بیش از سه جرم حکم به 75 ضربه شلاق تعزیری دهد.

رای دادگاه بدوی

در خصوص کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 27 تهران علیه متهم (م. و.) با وکالت: م. پ. دائر بر: مشارکت در چند فقره سرقت مسلحانه با سلاح سرد موضوع شکایت الف - م. الف. فرزند ف.الف. ب- س. ح. فرزند الف. با عنایت به 1 - شکایت شاکیان فوق 2 - گزارش مرجع انتظامی 3 - تحقیقات بازپرسی 4 - اقرار متهم در مرحله دادسرا 5 - پذیرش اتهامات از ناحیه وکیل متهم در دادگاه 6 - سایر قرائن و امارات، بزهکاری متهم محرز است مطابق ماده ( 652 ) قانون مجازات اسلامی مصوب ( 1375 ) و با رعایت ماده ( 134 ) قانون مجازات مصوب ( 1392 ) متهم موصوف را به تحمل 10 سال حبس تعزیری (با احتساب ایام بازداشت قبلی) و 74 ضربه شلاق تعزیری و استرداد یک رشته گردن بند طلای ژاپنی به میزان 660/99 گرم ویک دستبندپلاکی به وزن 13/18 گرمدر حق شاکی الف (الف.) و دو رشته زنجیرطلا در حق شاکی ب (ح.) محکوم می‌نماید در خصوص اتهام دیگر متهم فوق دائر بر: ایراد صدمه بدنی عمدی نسبت به شاکی الف (الف.) و تمرد نسبت به مامور انتظامی (الف. ن. ن) و صدمه بدنی عمدی نسبت به وی، با عنایت به انکار متهم و عدم کفایت دلیل اثباتی مطابق اصل 37 قانون اساسی و بند الف ماده 177 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 برائت وی صادر می‌گردد. رای صادره حضوری تلقی ظرف 20 روز پس از ابلاغ به طرفین دعوی قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

دادرس شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران- مهدی قیصری

رای دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. و با وکالت آقای م. پ نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 15/2/93 صادر شده از شعبه --- دادگاه جزایی تهران که به موجب آن به اتهام مشارکت در سرقت با سلاح سرد موضوع شکایت آقایان م.الف و الف. ح، به تحمل ده ( 10 ) سال حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی و 74 ضربه شلاق تعزیری و رد اموال در حق شکات محکوم گردیده است، با توجه به محتویات پرونده و اعتراف تجدیدنظرخواه و اظهارات وکیل وی در دادگاه بدوی دادنامه به درستی و موافق موازین قانونی اصدار یافته و ایراد و اشکالی بر آن مترتب نیست و اینکه اعتراض موثری که نقض و بی اعتباری دادنامه را ایجاب نماید به عمل نیامده است دادگاه با رد تجدیدنظرخواهی و با لحاظ فقدان سابقه کیفری و درخواست وکیل تجدیدنظرخواه به شرح لایحه تجدیدنظرخواهی، با اختیار حاصله از تبصره 3 ماده 134 قانون مجازات اسلامی و رعایت مواد 37 و 38 همان قانون، مجازاتهای حبس و شلاق از مورد حکم را به ترتیب به پنج سال و شش ماه و چهل ضربه شلاق تقلیل می‌نماید و بدین ترتیب دادنامه تجدیدنظرخواسته تایید میگردد. رای دادگاه قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

نعمت اله نیک نژاد - اسماعیل تیموری

رای دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص در خواست اجرای احکام کیفری مربوط به شرح برگ 356 پرونده مبنی بر ادغام مجازاتهای محکوم علیه آقای م.و. به شرح ذیل: 1 - به موجب دادنامه شماره --- مورخ 93/6/5 این دادگاه که در مقام رد تجدیدنظر خواهی از دادنامه بدوی شماره 122 مورخ 93/2/15 شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران بوده است مشارٌالیه به اتهام دو فقره مشارکت در سرقت با سلاح سرد،به تحمل پنج سال و نیم حبس و چهل ضربه شلاق تعزیری و رد اموال محکوم گردیده است. 2 - برابر دادنامه شماره --- مورخ 95/10/11 شعبه --- دادگاه کیفری دو تهران که در مقام رسیدگی به درخواست تخفیف مجازاتهای موضوع قسمتی از دادنامه های 177 مورخ 94/5/19 و 246 مورخ 94/7/8 همان شعبه بوده است(اعمال ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری)،محکوم علیه یاد شده به اتهام مشارکت در هشت فقره سرقت مقرون به آزار و مشارکت در پنج فقره سرقت به نحو قاپیدن با لحاظ جلب رضایت تمامی شکات و در راستای ماده قانونی مرقوم ،به سه سال و نیم حبس و 124 ضربه شلاق تعزیری محکوم گردیده است.نظربه محتویات پرونده و اینکه مورد مشمول تعدد جرم می‌باشد دادگاه با استناد به بند ب ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری ،دادنامه های قطعی پیشگفته را نقض و با انطباق مورد با مواد 652 و 657 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 و رعایت ماده 134 قانون مجارات اسلامی مصوب 1392 ،مشارٌالیه را به تحمل ده( 10 )فقره ده سال و یکماه حبس و 75 ضربه شلاق تعزیری بابت ده فقره مشارکت در سرقت مقرون به آزار و سلاح سرد و تحمل پنج فقره پنج سال و یکماه حبس و 75 ضربه شلاق تعزیری بابت پنج فقره مشارکت در سرقت به نحو قاپیدن محکوم،النهایه نظر به اینکه اجرای احکام کیفری به شرح برگ 356 اعلام داشته که کلیه شکات رضایت داده اند و رد مال نسبت به تمامی جرائم منتفی است،دادگاه به لحاظ مرقوم و با اختیار حاصله از تبصره 3 ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و رعایت مادتین 38 و 37 همان قانون ،ده سال و یکماه حبس و هفتادو پنج ضربه شلاق تعزیری به شرح فوق را به پنج سال و دو ماه حبس وچهل ضربه شلاق و نیز پنج سال سال و یکماه حبس و هفتاد و پنج ضربه شلاق تعزیری از مورد حکم را به سه سال و یکماه حبس و چهل ضربه شلاق با احتساب ایام بازداشت قبلی تخفیف می‌نماید که مجازات اشد قابل اجرا می‌باشد.رای دادگاه قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

نعمت اله نیک نژاد- عقیل نوری فر

منبع
برچسب‌ها