مطالبه خسارت ناشی از بازداشت در پرونده کیفری

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/07/25
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: دعوای مطالبه خسارات ناشی از ایام بازداشت از سوی متهمی که از اتهام تبرئه شده است، توجهی به شاکی پرونده کیفری ندارد و مدعی باید با مراجعه به دولت، درخواست جبران خسارت کند زیرا بازداشت، ناشی از عمل مرجع قضایی است.

رای دادگاه بدوی

رای دادگاه

در خصوص دعوی آقای الف. با وکالت آقای ی. به طرفیت آقای ن. با وکالت آقای م. ک. دایر به مطالبه خسارت ناشی از اقدام خوانده به طرح شکایت از خواهان در پرونده کلاسه --- شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران که النهایه منجر به صدور حکم برائت خواهان از اتهام انتسابی سرقت گردیده است که خسارات وارده را منجزا بیکاری حدود سه ماه به لحاظ بازداشت و هزینه کارشناسی به مبلغ بیست و چهار میلیون ریال برای ارزیابی وثیقه و نیز حق الوکاله وکیل مطابق تعرفه و خسارت معنوی که منجزا الزام خوانده به درج آگهی در یکی از جراید مطالبه شده است. دادگاه با توجه به مراتب مذکور و محتویات پرونده دادرسی و نیز خلاصه پرونده استنادی خواهان به شماره بایگانی --- به شرح منعکسه در صورتجلسه مورخ 94/4/8 این دادگاه اولا نظر به اینکه بازداشت خواهان در جریان رسیدگی به اتهام وی در مرحله تحقیقات مقدماتی و شعبه --- دادگاه عمومی جزایی تهران ناشی از عمل مرجع قضایی بوده و شخصی خوانده راسا اقدام به بازداشت وی ننموده تا از پس خسارات وارده در این خصوص برآید دعوی خواهان در این قسمت غیر ثابت تشخیص اما در خصوص پرداخت بیست میلیون ریال بابت دستمزد کارشناسی در جهت ارزیابی وثیقه معرفی شده و نیز پرداخت حق الوکاله وکیل برابر تعرفه که به میزان سه میلیون ریال می‌باشد و همچنین الزام به درج آگهی برائت خواهان از اتهام انتسابی در جراید به هزینه خوانده از بابت جبران خسارات معنوی وارده به وی دعوی خواهان ثابت تشخیص و ضمن صدور حکم به بطلان دعوی خواهان از حیث خسارات ناشی از بازداشت وی به مدت سه ماه مستندا به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی و اصل برائت و مستندا به مواد 1 و 2 قانون مسئولیت مدنی و مواد 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت بیست میلیون یال بابت خسارت ناشی از دستمزد کارشناسی جهت ارزیابی مال معرفی شده به عنوان وثیقه و سه میلیون ریال بابت حق الوکاله وکیل در پرونده کیفری برابر تعرفه و نیز الزام خوانده به پرداخت هزینه نشر آگهی در جراید جهت درج آگهی رای برائت خواهان از اتهام انتسابی به عنوان جبران ضرر معنوی و درج آگهی موصوف در جراید و نیز پرداخت خسارت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل در پرونده حاضر مطابق تعرفه در حق خواهان صادر و اعلام می‌شود. و نسبت به مازاد آن حکم به بی حقی خواهان صادر و اعلام می‌شود. رای صادره حضوری محسوب و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران

ماندگار مشفق

رای دادگاه تجدیدنظر استان

رای دادگاه

در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای الف. با وکالت آقای ی. ج.ف. به طرفیت آقای ن. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 94/4/25 موضوع پرونده کلاسه --- صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به بیحقی دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته مطالبه خسارت ناشی از بازداشت صادر گردیده که حسب دلالت محتویات پرونده آقای ن. در اثر شکایت کیفری آقای تجدیدنظرخوانده بازداشت گردیده و النهایه حکم برائت وی صادر گردیده که مشارالیه مدعی است که در خلال رسیدگی به پرونده مذکور خساراتی را به جهت شکایت مذکور متحمل گردیده که چون مسبب آن آقای تجدیدنظرخوانده بوده باید نسبت به جبران خسارات مذکور اقدام نماید دادگاه بدوی دعوی خواهان را نسبت به قسمتی از خسارات وارده از قبیل هزینه کارشناسی تودیعی جهت توثیق وثیقه را مورد پذیرش قرار داده و حکم به محکومیت صادر و قسمت دیگر که مربوط به خسارات وارده ناشی از ایام بازداشت بوده را با استدلال به اینکه علت بازداشت خواهان ناشی از عمل مرجع قضایی بوده را موجه ندانسته و حکم به بیحقی وی صادر نموده است علیهذا صرف نظر از ماهیت دعوای مطروحه نظر به اینکه اساسا مطالبه خسارات ناشی از طرح شکایت کیفری به موجب اصل 171 قانون اساسی و مواد 255 و 259 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 خصوصا خسارات ناشی از بازداشت توجهی به شاکی پرونده کیفری ندارد و به دلالت صریح مواد 255 و 259 قانون مذکور و دلالت اصل مار الذکر مدعی می باید از طریق مراجعه به دولت درخواست جبران خسارت به شرح مذکور فاقد وجاهت قانونی بوده و مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض و قرار رد دعوی را صادر می‌نماید. رای صادره قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار

عبدالعلی اسدی تیله نویی -حمید سلیمانی

منبع
برچسب‌ها