اعتبار توافق زوجین درخصوص حضانت

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/01/21
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: حضانت و نگهداری از فرزند مشترک هم حق و هم تکلیف است و به دلیل امری بودن قانون مذکور توافق بر خلاف قانون امری ممکن نیست؛ بنابراین درخواست ممانعت از خروج فرزند مشترک توسط مادر حتی در فرضی که وی حق ملاقات را از خود سلب کرده باشد، پذیرفته می‌شود.

رای دادگاه بدوی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/07/08

رای دادگاه

در خصوص دادخواست آقای ح. ر.د.م. به وکالت ازخانم س. ح.پ. فرزند ش. به طرفیت آقایان س.الف. س.، فرزند س.ش. و س.س. و د.س. س. فرزندان خوانده ردیف اول به خواسته ممانعت از خروج فرزندان مشترک از کشور و مطالبه حق الوکاله و خسارات دادرسی، توجها به محتویات پرونده نظر به اینکه طرفین به لحاظ اختلافات حاصله از یکدیگر متارکه نمودند. و با توجه به تردد مستمر خوانده ردیف اول به خارج از کشور و احتمال خروج فرزندان مشترک در اجرای ماده 42 قانون حمایت ازخانواده مصوب 1391 حکم به ممنوع الخروجی فرزندان مشترک وفق مفاد ماده مذکور صادر و اعلام می دارد. رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه ست و سپس ظرف 20 روز قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه خانواده 2 تهران- علی عابدی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/11/06

رای دادگاه

در خصوص واخواهی خانم م. ر. به وکالت از آقای س.الف. س. فرزند س.ش. با وکالت مع الواسطه آقای س.ش. س. به طرفیت خانم س. ح.پ. از دادنامه شماره --- - 94/7/8 در پرونده بایگانی شماره 931549 ، وکیل واخواه بیان داشت موکل به همراه پسرش سام در کشور دبی زندگی می کنند و مادر طفل علی رغم این امر مبادرت به ممنوع الخروجی نموده است. از طرفی در زمان صدور گواهی عدم امکان سازش فی مابین والدین طفل توافق شد که به محض مسافرت مسئله ملاقات فرزند منتفی باشد و مادر طفل این حق را از خود سلب نموده است. دادگاه توجها به محتویات پرونده نظر به اینکه حسب مفاد ماده 1168 قانون مدنی حضانت و نگهداری از فرزند مشترک هم حق و هم تکلیف است و به لحاظ امری بودن قانون مذکور توافق بر خلاف قانون امری ممکن نمی‌باشد. از طرفی صدور حکم به ممنوع الخروجی مانع از این نمی‌باشد تا در آینده در صورت ارائه ادله بر مصلحت طفل به خروج از کشور با در نظر گرفتن حقوق ذی حق (طبق ماده 42 قانون حمایت از خانواده) از کشور خارج کرد. بنابراین استدلال وکیل واخوانده وارد نبوده و حکم به رد واخواهی و تایید دادنامه شماره --- را صادر و اعلام می دارد. رای صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه خانواده 2 تهران- علی عابدی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/01/21

رای دادگاه

تجدیدنظرخواهی آقای س. س. با وکالت خانم م. ر. به طرفیت خانم س. ح.پ. با وکالت آقای س. ن. از دادنامه --- مورخه 94/11/6 و واخواهی از دادنامه --- مورخ 94/7/8 شعبه محترم --- دادگاه تهران که به موجب آن حکم به ممنوع الخروجی طفل مشترک به نام (سام) صادر گردیده است و از این حیث مورد اعتراض وکیل تجدیدنظرخواه واقع شده اعتراض وارد نمی‌باشد زیرارای براساس مقررات و موازین قانونی صادرشده وایرادی از حیث ماهوی یاشکلی به آن واردنیست واستدلال محکمه محترم بدوی ونیزمستندات آن صحیح میباشد وتجدیدنظرخواه دلیل یا دلایلی که موجبات نقض ویا بی اعتباری دادنامه رافراهم نمایدارائه ننموده لذا بنا به مراتب دادگاه مستندا به قسمت اخیر ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 79/1/21 ضمن رداعتراض معترض دادنامه معترض عنه راعینا تایید مینماید 0 رای دادگاه به موجب ماده 365 قانون فوق الذکر قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

محمود ‌فرهبد - جعفر نجفی رسا

منبع
برچسب‌ها