(اصلاحی ۱۴۰۲/۰۲/۱۰)- سازمانها، ادارات، هیاتها و ماموران طرف شکایت پس از صدور و ابلاغ دستور موقت، مکلفند طبق آن اقدام نمایند و در صورت استنکاف، مرجع صادرکننده دستور موقت، متخلف را به انفصال از خدمت به مدت شش ماه تا یک سال و جبران خسارت وارده محکوم می‎نماید. این حکم ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر است.