خرید به قصد فروش و ادعای اعسار

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/02/13
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: اگر خواهان اعسار مقداری جنس به قصد فروش خریده باشد تاجر محسوب شده و ادعای اعسار از وی پذیرفته نمی شود.بررسی

رای دادگاه بدوی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/11/21

رای دادگاه

اقای ع.م. ر.ز.س.ی. به طرفیت شرکت صنایع نساجی هلال ایران دعوایی به خواسته ی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامه شماره --- - 94/7/20 این دادگاه اقامه کرده است. در جلسه مورخ 94/11/18 دادگاه از شهود خواهان در خصوص وضعیت مالی وی سوال شده است.اقای حمید ر. محمدحسین اظهار داشته، خواهان در حال حاضر از طریق پدرش ارتزاق میکند. اطلاع کاملی از درآمدش ندارد ولی می داند که مستاجر است و هزینه ها را پدرش پرداخت می کند. مالی هم به نام خودش ندارد اقای کامران احمدی اظهار داشته حدود ماهی یک میلیون تومان درآمد دارد و با کمک خانواده زندگی می کند والا درآمدی ندارد. در مغازه پدرش کار می کند خانم زهرا عبدالخالقی که با معرفی خوانده از وی تحقیق شده است، اظهارات مغایری نسبت به شهود قبلی داشته است. وکیل خوانده سپس اگهی تغییرات شرکت های صبا ترنج ایرانیان، شرکت آسه اینه ایرانیان، شرکت کشت و صنعت پرورش شترمرغ، شرکت صبا خرم ایرانیان و شرکت بین المللی اسمان افروز عقیق را ارائه کرده که خواهان عضو هیات مدیره شرکت های مذکور و سهامدار انها بوده و عنوان کرده که ادعای اعسار خلاف حقیقت مطرح شده است. با توجه به مراتب بالا و نظر به اینکه چک مستند دعوی اصلی در مراوده مالی بالغ بر هفتاد میلیارد ریالی صادر شده و همچنین عضویت خواهان در هیات مدیره شرکت ها نیز نشان می دهد که بر خلاف مفاد گواهی ها، خواهان خدمه ی محل کسب پدرش نبوده بلکه فعالیت های مالی مستقل و گسترده ای دارد. از این رو شهادت شهود به نحوی نیست که موجب علم به عدم توانائی مالی وی در پرداخت هزینه دادرسی شود. بر این اساس به استناد مواد 506 و 241 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی مشارالیه صادر و اعلام می‌شود. این رای حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - اسکندری

رای دادگاه تجدیدنظر استان

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/02/13

رای دادگاه

در خصوص تجدیدنظر خواهی اقای ع.م. ر. زاده سفید یی نسبت به دادنامه شماره --- - 94 مورخه 1394/11/21 صادره از شعبه --- دادگاه حقوقی تهران که به موجب آن دعوای نامبرده به طرفیت شرکت صنایع نساجی هلال ایران خواسته اعسار از پرداخت هزینه دادرسی تجدیدنظر خواهی با این استدلال که شهادت شاهد معرفی شده توسط خوانده با شهادت شهود خواهان مغایر بوده و وکیل خوانده آگهی تغییرات شرکتهایی ارائه کرده که خواهان عضو هیات مدیره آنها و سهامدار بوده و ادعای اعسار وی را خلاف حقیقیت دانسته و چک مستند دعوای اصلی در مراوده مالی بالغ بر هفتاد میلیارد ریالی صادر شده و عضویت خواهان در هیات مدیره شرکتها نشان می دهد که بر خلاف مفاد گواهی ها، خواهان خدمه محل کسب پدرش نبوده بلکه فعالیتهای مالی مستقل گسترده ای دارد لذا شهادت شهود موجب علم به عدم توانایی مالی وی در پرداخت هزینه دادرسی نیست و به استناد مواد 506 و 241 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوای مشارالیه صادر و اعلام گردیده این رای در مهلت قانونی مورد تجدیدنظرخواهی خواهان واقع شده جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع و به کلاسه فوق الذکر ثبت شده است هیات دادگاه با مداقه در اوراق و محتویات پرونده ملاحظه می‌گردد که اعتراض تجدیدنظر خواه از نظر شکلی وارد بوده و دادنامه معترض عنه در خور تائید نمی‌باشد زیرا با توجه به اوراق پرونده خواهان اعسار اقدام به خرید 1/400/000 شامپو و نرم کننده محصولات کشور آلمان از خوانده اعسار خریداری نموده و این معامله مسلما به قصد فروش بوده و تجارتی محسوب می‌گردد و وفق بند 1 ماده 2 و ماده 1 قانون تجارت مصوب 1311 خواهان به اعتبار این نوع معاملات تاجر محسوب می‌گردد و از تاجر به صراحت ماده 512 قانون آیین دادرسی مدنی دادخواست اعسار پذیرفته نمی شود و بایستی دادخواست ورشکستگی برابر قانون تجارت بدهد علیهذا دادنامه معترض عنه که بدون توجه به مقررات مذکور اصدار یافته و با پذیرش دادخواست اعسار از تاجر رسیدگی ماهوی گردیده مستندا به مواد 512 ، 358 ، 2 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد استنادی فوق الذکر از قانون تجارت نقض و قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام می‌گردد رای صادره قطعی می‌باشد.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهرانرئیس و مستشار

حمزه شریعتی - محمد حسن شیخی پور

منبع
برچسب‌ها