نظریه مشورتی شماره 7/97/2617 مورخ 1397/09/25

تاریخ نظریه: 1397/09/25
شماره نظریه: 7/97/2617
شماره پرونده: 96-168/1-2198

استعلام:

در فروض زیر آیا دادگاه کیفری دو می‌تواند رسیدگی به دلایل واخواهی یا تجدید نظرخواهی را به ادعای نقص تحقیقات مقدماتی مجدداً به دادسرا اعاده دهد؟
الف- در پی واخواهی نسبت به دادنامه غیابی صادره از شعب دادگاه کیفری دو اعم از آنکه پرونده به اجرای احکام کیفری ارسال شده یا نشده باشد
ب- در پی تجدید نظرخواهی اعاده پرونده از شعب تجدید نظر استان به شعبه کیفری جهت رفع نواقص.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- مستفاد از مواد 341 و 407 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و لحاظ تفکیک مرحله تحقیقات مقدماتی از مرحله دادرسی اصولاً در رسیدگی واخواهی که در ادامه مرحله دادرسی است، دادگاه در صورت وجود نقص تحقیقات، رأساً باید نسبت به تکمیل تحقیقات اقدام نماید، مع‌الوصف در صورت ارجاع موضوع از سوی دادگاه به دادسرا جهت تکمیل تحقیقات قبلی یا انجام تحقیقات جدید، با توجه به وظیفه ذاتی دادسرا در انجام تحقیقات مقدماتی و اینکه در معیت دادگاه انجام وظیفه می‌نماید، دادسرا ملزم به اقدام است؛ هرچند که ارجاع موضوع از سوی دادگاه به دادسرا نقض مقررات قانونی محسوب گردد.
2- مطابق بند الف ماده 450 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در صورتی که دادگاه تجدیدنظر استان تحقیقات را ناقص بداند، قرار رفع نقص صادر می‌کند و دادگاه تجدیدنظر می‌تواند خود مبادرت به انجام تحقیقات نماید یا رفع نقایص تحقیقات را از دادسرای صادر کننده کیفرخواست یا دادگاه صادرکننده رأی بخواهد.

منبع