ماده 15 قانون ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم تجاری

حقوق ناشی از گواهینامه اختراع به ترتیب زیر است‌:
الف - بهره ‌برداری از اختراع ثبت شده در ایران توسط اشخاصی غیر از مالک اختراع‌، مشروط به موافقت مالک آن است‌. بهره ‌برداری از اختراع ثبت شده به شرح آتی خواهد بود:
1 - در صورتی که اختراع در خصوص فرآورده باشد:
اول - ساخت‌، صادرات و واردات‌، عرضه برای فروش‌، فروش و استفاده از فرآورده‌.
دوم - ذخیره به قصد عرضه برای فروش‌، فروش یا استفاده از فرآورده‌.
2 - در صورتی که موضوع ثبت اختراع فرآیند باشد:
اول - استفاده از فرآیند.
دوم - انجام هر یک از موارد مندرج در جزء (1) بند (الف‌) این ماده در خصوص کالاهایی که مستقیماً از طریق این فرآیند به دست می ‌آید.
ب - مالک می ‌تواند با رعایت بند (ج‌) این ماده و ماده (17) علیه هر شخص که بدون اجازه او بهره ‌برداریهای مندرج در بند (الف‌) را انجام دهد و به حق مخترع تعدی کند و یا عملی انجام دهد که ممکن است منجر به تعدی به حق مخترع شود، به دادگاه شکایت کند.
ج - حقوق ناشی از گواهینامه اختراع شامل موارد زیر نمی‌ شود:
1 - بهره‌ برداری از کالاهایی که توسط مالک اختراع یا با توافق او در بازار ایران عرضه می ‌شود.
2 - استفاده از وسایل موضوع اختراع در هواپیماها، وسائط نقلیه زمینی یا کشتی‌ های سایر کشورها که به طور موقت یا تصادفاً وارد حریم هوایی‌، مرزهای زمینی یا آبهای کشور می‌ شود.
3 - بهره‌ برداریهایی که فقط با اهداف آزمایشی درباره اختراع ثبت شده انجام می ‌شود.
4 - بهره‌ برداری توسط هر شخصی که با حسن نیت قبل از تقاضای ثبت اختراع یا در مواقعی که حق تقدم تقاضا شده است‌، قبل از تاریخ تقاضای حق تقدم همان اختراع‌، از اختراع استفاده می ‌کرده یا اقدامات جدی و موثری جهت آماده شدن برای استفاده از آن در ایران به عمل می‌ آورده است‌.
د - حقوق استفاده کننده قبلی که در جزء (4) بند (ج‌) این ماده قید شده است‌، تنها به همراه شرکت یا کسب و کار یا به همراه بخشی که در آن از اختراع استفاده می‌ شده یا مقدمات استفاده از آن فراهم گردیده‌، قابل انتقال یا واگذاری است‌.