خوانده دعوی مطالبه دین متوفی

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/03/24
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در مطالبه طلب به طرفیت وراث متوفی، باید نام تک تک وراث حسب گواهی انحصار وراثت در ستون خوانده ذکر شود و در صورت درج عنوان کلی وراث مرحوم... به عنوان خوانده، دعوا مسموع نیست.

رای دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست آقای ح. ن. با وکالت آقای ر. ص. به طرفیت شرکت ساختمانی الف و وراث مرحوم س. ح. - م. ک.ز. - م. د.م. مبنی بر خواسته مطالبه وجه چک به مبلغ 500000000 ریال و تامین خواسته، دادگاه با توجه به اوراق و محتویات پرونده و با ملاحظه دادخواست خواهان و اینکه خواهان در دادخواست تقدیمی خود، عبارت وراث مرحوم س. ح. را قید نموده است که می‌بایستی دقیقا وراث نامبرده را با قید انحصار وراثت نام می برد، که این مهم صورت نگرفته و طرح چنین دادخواستی قابلیت استماع را نداشته لذا مستندا به ماده 2 ق.آ.د.م قرار عدم استماع دعوی خواهان صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان می‌باشد.

دادرس شعبه --- محاکم حقوقی تهران - علیرضا پورآقابالا

رای دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ح. ن. با وکالت آقای ر. ص. نسبت به دادنامه شماره --- مورخه 1393/01/30 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن خواسته تجدیدنظرخواه مبنی بر مطالبه مبلغ 500/000/000 ریال و تامین خواسته، مورد پذیرش قرار نگرفته و قرار عدم استماع دعوی صادر گردیده است با توجه به محتویات پرونده در مورد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه نسبت به وراث مرحوم س. ح. که قرار عدم استماع صادر شده است در این مرحله از رسیدگی از ناحیه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موثر که بتواند موجبات نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته را فراهم نماید ارایه و عنوان نگردیده است و تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از شقوق مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی منطبق نمی‌باشد ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده استنادا به ماده 353 قانون مارالذکر رای معترض‌عنه تایید و استوار می‌گردد. ولیکن در مورد بقیه تجدیدنظرخواندگان که قرار عدم استماع صادر شده است اعتراض وارد می‌باشد به لحاظ اینکه قانون چک به دارنده اختیار داده است به طرفیت تمامی ظهر نویسان و صادر کننده طرح دعوی کند. النهایه استنادا به ماده 353 قانون موصوف رای معترض‌عنه در این قسمت نقض، جهت رسیدگی ماهوی به شعبه بدوی اعاده می‌شود. رای صادره قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران

حمزه شریعتی - محمدعلی افشار

محتوای مرتبط (1 مورد)

قوانین (1 مورد)

عناوین و برچسب‌ها