مرجع صالح در رسیدگی به اتهام خرید و فروش غیرمجاز دارو

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/03/31
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: رسیدگی به اتهام خرید و فروش غیرمجاز دارو در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است.

رای خلاصه جریان پرونده

شعبه --- دادگاه انقلاب تهران به شرح دادنامه شماره --- - 94/3/17 درخصوص اتهام آقای الف. ح. ق. ب. دایر به خرید وفروش غیرمجاز دارو (الکل اتانول) قرارعدم صلاحیت به شایستگی اداره تعزیرات حکومتی استان تهران صادروپرونده را در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی به دیوان عالی کشورارسال کرده است.هیات شعبه پس از مشاوره چنین رای می دهد:

رای شعبه دیوان عالی کشور

با توجه به محتویات پرونده ومواد 27 و 18 و 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا وارز مصوب 1392 قرارعدم صلاحیت شعبه --- دادگاه انقلاب تهران که به شایستگی اداره تعزیرات حکومتی استان تهران صادرشده است، موجه ومورد تایید است.

شعبه --- دیوان عالی کشور - مستشار و عضو معاون

منوچهر کاظمی - محمد کاظمی

محتوای مرتبط (1 مورد)

قوانین (1 مورد)

عناوین و برچسب‌ها