بخش ح ) اطلاعات و داده های آموزشی

از شیوه نامه تشخیص و تفکیک اطلاعات مربوط به حریم خصوصی و اطلاعات شخصی از اطلاعات عمومی
مهمترین و رایج ترین مصادیق داده های شخصی آموزشی افراد عبارتند از:
1. شماره دانشجویی
2. شماره عضویت در کتابخانه ها
3. شماره عضویت در مراکز آموزشی
4. کلیه شماره های مربوط به خدمات رفاهی یا شناسه مرتبط با آموزش
5. نمره های امتحانی
6. میانگین و معدل نمرات
7. تخلفات آموزشی
8. تاریخ پذیرش و فارغ التحصیلی
اطلاعات و داده های آموزشی زیر در زمره اطلاعات و داده های شخصی محسوب نمی شوند:
1. مدارک تحصیلی مقاطع تحصیلی رسمی
2. مدارک صادره از سازمان فنی و حرفه ای
3. مدارک صادره از آموزشگاههای غیردولتی
4. مشخصات محل تحصیل
5. مشخصات نوع نظام آموزشی
6. مشخصات بورس های دولتی مورد استفاده
7. مشخصات فرصت های مطالعاتی مورد استفاده
8. پایان نامه کارشناسی ارشد
9. رساله دکتری