ماده 29 قانون محاسبات عمومی کشور

علی ‌الحساب عبارت است از پرداختی که بمنظور ادای قسمتی از تعهد با رعایت مقررات صورت میگیرد.