نظریه مشورتی شماره 7/1401/570 مورخ 1401/06/27

تاریخ نظریه: 1401/06/27
شماره نظریه: 7/1401/570
شماره پرونده: 1401-186/1-570 ک

استعلام:

چنانچه شخصی در اجرای مجازات جزای نقدی در حال تحمل حبس بدل از جزای نقدی باشد(ماده 29 ق.م.ا) جهت استفاده از تعلیق اجرا یا پرداخت یک سوم جزای نقدی لازم است یا تحمل یک سوم بدل از جزای نقدی؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

پس از صدور حکم به پرداخت جزای نقدی، تعلیق اجرای این مجازات صرفاً به درخواست دادستان یا قاضی اجرای احکام یا محکوم‌علیه، با احراز شرایط مقرر در قانون و «پرداخت یک سوم جزای نقدی مقرر در حکم» امکان‌‌پذیر است و هر گاه محکومیت به پرداخت جزای نقدی به علت عجز محکوم از پرداخت آن در اجرای ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری به حبس تبدیل شود و در اثنای اجرای آن محکوم زندانی یا دادستان یا قاضی اجرای احکام پیشنهاد صدور قرار تعلیق اجرای مجازات را به دادگاه صادر‌کننده حکم قطعی تقاضا کنند: اولاً، حبس بدل از جزای نقدی موضوع ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، ناشی از الزام قانونی است و مجازات اصلی جرم نیست؛ لذا از شمول مقررات تعلیق اجرای مجازات خروج موضوعی دارد.
ثانیاً، اگر مدت زمانی‌که محکوم در حال تحمل حبس بدل از جزای نقدی است معادل یک سوم جزای نقدی مقرر در حکم باشد (مدت حبسی که محکوم به عنوان حبس بدل از جزای نقدی متحمل شده است معادل یک سوم جزای نقدی مقرر در حکم باشد) در این‌صورت با احراز تحقق سایر شرایط مقرر در قانون، دادگاه می‌تواند قرار تعلیق اجرای بقیه مجازات جزای نقدی یا قسمتی از آن را صادر کند.

محتوای مرتبط (1 مورد)

قوانین (1 مورد)

عناوین و برچسب‌ها