اثر عدم تمکین بعد از محکومیت زوج به پرداخت نفقه

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/04/20
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در صورتی که حکم تمکین موخر بر تاریخ قطعیت حکم به پرداخت نفقه معوقه باشد؛ عدم تمکین زوجه بعد از حکم مذکور خللی در مبالغ دریافتی بابت نفقه قبلی وی وارد نمی کند.

رای دادگاه بدوی

رای دادگاه

درخصوص دعوی خانم م. ب. به طرفیت آقای م. ق. به خواسته مطالبه نفقه معوقه از تاریخ 1393/06/01 تا تاریخ صدور حکم با توجه به مجموع محتویات پرونده و نظربه اینکه برقراری و استمرار رابطه زوجیت دائم فی مابین خواهان و خوانده براساس مندرجات سند ازدواج استنادی محرز و مسلم است و با توجه به اینکه حسب مقررات جاریه، به محض انعقاد عقد نکاح حقوق و تکالیف متقابل زوجین برقرار میگردد. از جمله تکالیف زوج در عقد نکاح دائم، پرداخت نفقه زوجه براساس شان وی است مگر آنکه ثابت کند زوجه به علت عدم انجام تکالیف زناشویی مستحق دریافت نفقه نمیباشد یا دلیلی بر پرداخت نفقه ارائه نماید، اما در مانحن فیه خوانده دلیلی بر عدم استحقاق زوجه یا پرداخت نفقه ارائه نکرده است لذا دادگاه مستندا به مواد 1102 و 1106 قانون مدنی و مواد 1 و 4 و 47 قانون حمایت خانواده و ماده 198 قانون آیین دادرسی و با توجه به نظریه کارشناس منتخب دادگاه حکم به محکومیت خوانده به پرداخت دوازده میلیون و پانصد هزار ریال از بابت نفقه خواهان از تاریخ 1393/06/01 تا صدور حکم صادر و اعلام مینماید. رای دادگاه حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در دادگاه تجدید نظر استان تهران است.

رییس شعبه اول حقوقی دادگاه عمومی دماوند

مجتبی محمدی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

رای دادگاه

در خصو ص اعاده دادرسی آقای م. قرائی به طرفیت خانم م. ب. نسبت به دادنامه شماره --- - 1393/12/26 صادره از این دادگاه که در تائید دادنامه شماره --- - 1393/10/26 صادره از شعبه اول دادگاه حقوقی (خانواده)دماوند مبنی بر محکومیت زوج به پرداخت نفقه همسرش از تاریخ 1393/06/01 لغایت صدور حکم تائید گردیده است نظر به اینکه حکم تمکین صادره موخر از تاریخ قطعیت حکم بر پرداخت نفقه معوقه میباشد و عدم تمکین زوجه خللی در دریافت نفقه قبلی زوجه وارد نمی سازد لذا دادگاه مستندا به تبصره ذیل ماده 435 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد اعاده دادرسی صادر و اعلام میگردد.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

محمود فرهبد - جعفر نجفی رسا

رای دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظر خواهی آقای م. ق. به طرفیت خانم م. ب. از دادنامه --- مورخ 1393/10/28 شعبه محترم اول دادگاه خانواده دماوند که به موجب آن حکم به پرداخت نفقه معوقه از تاریخ 1393/06/01 لغایت صدور حکم جمعا به مبلغ 12/500/000 ریال در پرونده کلاسه- تصدیر گردیده وارد نمیباشد زیرا رای براساس قواعد و موازین حقوقی و با رعایت تشریفات آیین دادرسی اصدار یافته واستحقاق زوجه برای دریافت نفقه و استطاعت زوج برای پرداخت آن مد نظر بوده و تجدید نظرخواه دلیلی یا دلایلی که موجبات نقض یا بی اعتباری دادنامه را فراهم نماید اقامه نکرده است بنا به مراتب دادگاه در استناد به قسمت اخیر ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1379/01/21 در امور مدنی ضمن رد تجدید نظر خواهی تجدید نظر خواه دادنامه تجدید نظر خواسته را تائید مینماید رای دادگاه به موجب ماده 365 همین قانون قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

محمود فرهبد - جعفر نجفی رسا

محتوای مرتبط (3 مورد)

قوانین (3 مورد)

عناوین و برچسب‌ها