ماده 52 قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد

هرگاه در سایر قوانین، برای تخلفات مذکور در این قانون مجازات شدیدتری مقرر شده باشد، مرتکب به مجازات اشد محکوم می‌شود.

نشست های قضایی (1 مورد)