نظریه مشورتی شماره 7/96/1862 مورخ 1396/08/14

تاریخ نظریه: 1396/08/14
شماره نظریه: 7/96/1862
شماره پرونده: 1513-1/168-95

استعلام:

شخص الف به عنوان محکوم علیه نسبت به رأی حضوری دادگاه کیفری 2 در خارج از مهلت قانونی اعتراض می‌نماید و دادگاه قرار رد درخواست تجدید نظر خواهی صادر می‌نماید الف) مجدداً در خارج از مهلت قانونی نسبت به این رأی اعتراض می‌نماید آیا دادگاه مجدداً باید قرار دیگری صادر نماید یا پرونده را به دادگاه تجدید نظر ارسال نماید؟/

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

فرض سوال مصداق قسمت اخیر ماده 440 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 می‌باشد که با لحاظ تبصره 2 ماده 427 و ماده 426 قانون فوق الذکر، قرار رد درخواست تجدیدنظر قابل تجدیدنظر خواهی در دادگاه تجدیدنظر استان است و موضوع منصرف از صدر ماده 440 یاد شده است که ظهور در تجدیدنظر خواهی ابتدایی دارد که اعمال مجدد آن موجب تسلسل خواهد شد./

منبع

محتوای مرتبط (1 مورد)