ضمانت اجرای استرداد دعوا در مرحله تجدیدنظر

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/09/02
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: اگرخواهان پس از محکومیت بدوی خوانده و تشکیل جلسه تجدیدنظر ؛دعوا را مسترد کند و تقاضای مختومه شدن نماید؛ از موجبات قرار سقوط دعوای بدوی است.

رای دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خواهان آقای غ. ج.س. به طرفیت آقای ع.الف. ط.م. به خواسته پرداخت حق الوکاله به مبلغ 923/000/000 ریال توام با خسارات دادرسی و تاخیر در تادیه، دادگاه با عنایت به محتویات پرونده، شرح خواسته خواهان، مستندات ابرازی علی الخصوص فتوکپی وکالت نامهبه شماره 004168 مورخ 1389/09/25 و قرارداد عادی مورخ 1389/09/25 واجراییه شماره 100260 مورخ 1391/12/12 و اینکه معلوم می‌گردد با وجود توافق طرفین مبنی بر تعلق نصف محکوم به ،نسبت به وکیل و صدور حکم محکومیت در پرونده امر خوانده با تخلف از تعهد قراردادی علیرغم اخذ کل محکوم به ،از پرداخت حق الوکاله وکیل و سهم خواهان خودداری ورزیده است و با وصف ابلاغ ضمن عدم حضور در جلسه دادرسی هیچگونه دفاع و ایرادی نسبت به ادعای خواهان و مستندات آن به عمل نیاورده لذا دادگاه دعوی مطروحه را محمول بر صحت تلقی و مستندا به مواد 675 و 676 از قانون مدنی و مواد 198 ، 303 ، 515 و 522 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ اصل خواسته به میزان 9220/000/000 ریال از بابت حق الوکاله موضوع قرارداد فی مابین و نیز مبلغ 18/562/000 ریال از بابت هزینه دادرسی و همچنین خسارت تاخیر در تادیه از تاریخ 92/11/7 لغایت اجرای حکم و تودیع محکوم به، حسب شاخص تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی در حق خواهان صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره غیابی بوده و بدوا ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف همان مهلت اقابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- حقوقی تهران- سهراب غیوری

رای دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست تقدیمی آقای ع.الف. ط.م.الف. با وکالت آقای م. ج. به طرفیت آقای غ. ج.س. به خواسته واخواهی نسبت به دادنامه غیابی شماره 93099700 -* 00359 مورخ 93/4/31 صادره از سوی این شعبه توام با پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل، دادگاه با توجه به جمیع اوراق پرونده و نظر به شرح دادخواست واخواهی و اینکه معلوم می‌گردد واخواه و وکیل وی علیرغم مفاد رای و اجراییه موضوع پرونده وکالتی واخوانده دلیل و مدرکی که حکایت از توافق و اخذ مبلغ کمتر از میزان محکوم به، موضوع اجراییه پرونده مدعی به، ابراز نداشته اند هرچند که در صورت ارائه نیز به لحاظ وجود سمت و حق واخوانده چنین توافقی در صورت فرض آن تعهد و اقدام به ضرر شخص ثالث تلقی گردیده که فاقد وجاهت قانونی می‌باشد لذا با توجه به دفاعیات معموله از سوی واخوانده مستندا به ماده 305 از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد واخواهی مطروحه، حکم بر تائید دادنامه واخواسته صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- حقوقی تهران- سهراب غیوری

رای دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.الف. ط.م.الف. با وکالت آقای م. ج. علیه آقای غ. ج.س. از دادنامه شماره --- - 1394/02/28 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که براساس آن واخواهی مطروح نامبرده نسبت به دادنامه شماره --- - 1393/04/31 مردود و دادنامه واخواسته متضمن محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ 9/220/000/000 ریال بابت اصل خواسته و هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه آن تایید شده است با عنایت به اینکه پس از تشکیل جلسه دادرسی مورخه 1395/08/25 این دادگاه و تقاضای استمهال طرفین به منظور مصالحه تجدیدنظرخوانده (خواهان بدوی) آقای غ. ج.س. طی لایحه مثبوت به شماره 1273 - 1395/09/01 دعوای بدوی خویش را به لحاظ حصول سازش کلا مسترد داشته و تقاضای مختومه شدن پرونده حسب ماده 107 قانون آیین دادرسی را نموده است بنا به مراتب با استناد به بند ج ماده 107 و مواد 348 - 358 از قانون مرقوم ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته قرار سقوط دعوای بدوی را صادر و اعلام می دارد. این رای قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار

احمد کرمیسلیمان حیدری حویق

منبع
برچسب‌ها