اصل 165 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

محاکمات، علنی انجام می‌شود و حضور افراد بلامانع است مگر آن که به تشخیص دادگاه، علنی بودن آن منافی عفت عمومی یا نظم عمومی باشد یا در دعاوی خصوصی طرفین دعوا تقاضا کنند که محاکمه علنی نباشد.

نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه (1 مورد)

عناوین و برچسب‌ها