انتقال چک با امضاء

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/08/28
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: چک تنها با امضا به عنوان ظهرنویسی به دیگری منتقل می‌شود و صرف مهر بدون امضاء، به تنهایی موجب انتقال چک نمی شود.

رای خلاصه جریان پرونده

در پرونده کلاسه --- شعبه --- دادگاه حقوقی تهران آقای و.ق. دادخواستی با وکالت آقای الف.م. به طرفیت س.م. به خواسته مطالبه وجه یک فقره چک شماره 52754 - 18/12/92 عهده بانک صادرات شعبه به مبلغ چهارصد و چهل میلیون ریال تقدیم دادگاه نموده ضمنا تقاضای صدور قرار تامین به اضافه خسارت تاخیر تادیه و خسارت دادرسی را نموده با توجه به لاشه مصدق چک و گواهینامه عدم پرداخت از بانک محالٌ علیه تقاضای رسیدگی نموده. در جلسه 26/3/93 وکیل خواهان به شرح خواسته تقاضای رسیدگی نموده وکیل خوانده و لایحه تقدیمی به شماره وارده 930108 با استناد به ماده 246 قانون تجارت و ماده 245 همان قانون و ماده 2 قانون صدور چک در دفاع توضیح داده چک موضوع دعوی بدون امضا موکل با مهر شرکت پ.ک در ید خواهان به دلایل نامعلوم قرار گرفته نکته حائز اهمیت اینکه مدیرعامل و اعضای شرکت فوق از انتقال چک مذکور اظهار بی اطلاعی نموده‌اند و مدعی عدم مهر نمودن چک می‌باشد از مدیرعامل شرکت به عنوان مطلع تقاضای تحقیق دارد. چک بر اساس مقررات و آگهی آخرین تغییرات شرکت بایستی با امضا مدیرعامل به همراه مهر شرکت باشد مندرجات ظهر چک حاکی است که ظهرنویسی فقط با مهر شرکت صورت گرفته با این وصف انتقال وجه به صورت قانونی صورت نگرفته است و خواهان ذی حق در مطالبه وجه چک نمی‌باشد. وکیل خواهان در پاسخ به لایحه وکیل خوانده اظهار داشت با توجه به تجریدی بودن اسناد تجاری که جدا از رابطه با منشا می‌باشد و به تنهایی خود موضوعیت پیدا می کند صرف صدور چک دال بر مدیون بودن صادرکننده می‌باشد از سوی دیگر وکیل خوانده اعلام می‌نماید چک فاقد امضا می‌باشد و به ماده 246 قانون تجارت استناد نمود ایشان به صدر ماده توجه داشته به ذیل ماده توجه نکرده اند که اشعار داشته ممکن است در ظهرنویسی تاریخ و اسم کسی که برات به او انتقال داده می‌شود قید گردد و یا در ماده 316 همان قانون آمده است ظهر آن را امضا یا مهر نمایند مشاهده می‌گردد که ذکر امضا یا مهر آمده است و صرف مهر کفایت می کند ضمن اینکه حواله کرد هم خط نخورده است لذا ادعای خوانده قابل قبول نیست ضمن اینکه ارائه روزنامه رسمی شرکت پ هیچ ارتباطی به این صادرکننده ندارد. دادگاه با کیفیت فوق ختم رسیدگی را اعلام طی دادنامه شماره --- - 26/3/93 ضمن انعکاس خلاصه جریان پرونده اعم از اظهارات وکیل خواهان و وکیل خوانده و لایحه تقدیمی وکیل خواهان با توجه به مراتب فوق به دفاعیات وکیل خواهان را موثر در مقام دانسته و ادعای وکیل خوانده را (قابل)پذیرش ندانسته با توجه به اوصاف سند تجاری صادرکننده آن نسبت به دارنده سند مذکور تکلیف داشته و به نظر دفاعیات وکیل خوانده از سوی شرکت بود فلذا محکمه وفق ماده 198 قانون آیین دادرسی مدنی خواهان را پذیرش نموده و حکم به محکومیت خوانده به پرداخت چهارصد و چهل میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ.... ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل برابر تعرفه و محاسبه خسارت تاخیر در تادیه در هنگام اجرا در حق خواهان صادر می‌نماید. این رای در تاریخ 13/5/93 به وکیل خوانده ابلاغ شده در تاریخ 17/6/93 از رای مذکور فرجام خواهی نموده وکیل فرجام خوانده در پاسخ لایحه ای ارسال پیوست پرونده شده عمده مطالب منعکس در لوایح وکلای طرفین به مضمون مواردی است که در طول دادرسی عنوان گردیده لوایح طرفین به هنگام شور قرائت می‌شود و پرونده پس از ارجاع به این شعبه در تاریخ بالا در دستور کار شعبه قرار گرفته است.

هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردیده پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رای شعبه دیوان عالی کشور

قطع نظر از اینکه رقم هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه تا زمان صدور حکم مورد لحوق رای قرار نگرفته نظر به اینکه چک مورد خواسته در وجه شرکت صنایع تولیدی و بازرگانی پ صادر گردیده و مستفاد از ماده 2 قانون صدور چک دارنده چک کسی است که چک در وجه او صادر و یا به نام او پشت نویسی شده یا حامل چک (در مورد چک های در وجه حامل) یا قائم مقام آنان، نظر به اینکه انتقال چک، مستنبط از مواد 245 و 246 از قانون تجارت و ماده 312 همان قانون مستلزم امضا دارنده در ظهر چک می‌باشد در مانحن فیه صرف نقش مهر دارنده چک در ظهر چک بدون امضا مفید معنای انتقال نمی‌باشد لذا فرجام خواهی فرجام خواه وارد است به جهت ذینفع نبودن خواهان به شرحی که گذشت دعوی قابل استماع نمی‌باشد مستندا به بند الف از ماده 401 از قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض رای فرجام خواسته پرونده جهت رسیدگی به دادگاه صادرکننده رای منقوض ارجاع می‌نماید.

رئیس شعبه --- دیوان عالی کشور - عضو معاون

عبدالله پور - صدقی

منبع
برچسب‌ها