ماده 10 قانون محاسبات عمومی کشور

درآمد عمومی عبارت است از درآمدهای وزارتخانه‌ ها و موسسات دولتی و مالیات و سود سهام شرکتهای دولتی و درآمد حاصل از ‌انحصارات و مالکیت و سایر درآمدهائی که در قانون بودجه کل کشور تحت عنوان درآمد عمومی منظور میشود.