رای شماره 1205 مورخ 1399/09/17 هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری

هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست

شماره پرونده: ه- ع/ 9901096 شماره دادنامه:9909970906011205 تاریخ: 17/9/99

شاکی: سید مجید حلی

طرف شکایت: 1- اداره ثبت اسناد و املاک کاشان 2- اداره راه و شهرسازی کاشان

موضوع شکایت و خواسته: ابطال نظریه وزارتی مورخ 7/12/1354

شاکی دادخواستی به طرفیت 1- اداره ثبت اسناد و املاک کاشان 2- اداره راه و شهرسازی کاشان به خواسته ابطال نظریه وزارتی مورخ 7/12/1354 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد: دستورالعمل مربوط به تبصره الحاقی به ماده 9 آیین‌نامه قانون ثبت املاک به اداره کل ثبت منطقه - شماره 13749/10 مورخ 7/12/1354: به منظور حفظ و صیانت اراضی موات و بایر بلامالک و مصون ماندن آن از تجاوز اشخاص که قانوناً مالکیت دولت می‌باشد، لازم است با توجه به این دستورالعمل در اجرای مفهوم مقررات قانون ثبت اراضی موات و تبصره الحاقی مذکور نسبت به تنظیم اظهارنامه و قبول درخواست ثبت اراضی مزبور با تعیین یک شماره پلاک اصلی از آخرین شماره پلاک اصلی هر بخش (که اظهارنامه اراضی محدوده شهرها را سازمان زمین و خارج از محدوده شهرها را نماینده وزارت تعاون و امور روستاها به نمایندگی دولت ایران در مرکز امضا و درخواست ثبت خواهند نمود) بر طبق حدود ماده 9 قانون ثبت از هر بخش ثبتی طبق نمونه اظهارنامه عمومی پس از تکمیل مشخصات هر بخش یکجا اقدام و شخصاً اظهارنامه را امضا نموده و با ثبت هر اظهارنامه در دفتر ثبت اظهارنامه (موضوع بخشنامه شماره 824/3 - 10/2/54 سازمان ثبت) نسبت به صدور آگهی های نوبتی و تحدیدی (در صورتی که تحدید حدود طبق ماده 15 قانون ثبت میسر نباشد) بر طبق مقررات قانون ثبت اقدام و آمار جامعی از این قبیل درخواست ها را مستقیماً نزد اینجانب بفرستید. البته توجه دارید که تعیین شماره پلاک فرعی برای هر یک از قطعات اراضی موات و بایر بلامالک که در اجرای این دستور تقاضای ثبت آن از هر بخش ثبتی یکجا پذیرفته اید و انتقال آن از طرف دولت موقوف به معاینه محل و تطبیق آن با مجاورین و گواهی عدم تعارض با مجاورین و تعیین مساحت هر قطعه می‌باشد.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: شاکی در متن دادخواست و لوایح پیوست دلیلی بر مغایرت مصوبه با قانون یا شرع بیان ننموده و صرفاً با اشاره به آن و توضیح شرایط اعمال آن، اظهارنامه جمعی مورخ 21/12/1354 در خصوص پلاک 33 اصلی مزرعه فین کاشان به مساحت 140 هکتار که موات و بایر اعلام شده است را خلاف قانون عنوان نموده است.

خلاصه مدافعات طرف شکایت: سابقاً در خصوص ادعای مالکیت شاکی بر قسمتی از پلاک 176/112 بخش 2 کاشان در محاکم عمومی کاشان و تجدیدنظر استان اصفهان رسیدگی و حکم به بطلان دعوی ایشان صادر شده است و مالکیت دولت بر این اراضی با توجه به صدور سند مالکیت و پایان یافتن مهلت اعتراض به آن تثبیت گردیده است.

نظریه تهیه کننده گزارش: صرف نظر از اینکه شاکی هیچ گونه دلیلی بر مغایرت مصوبه با قانون ارائه نکرده است از آنجایی که دستورالعمل موضوع شکایت مغایرتی با مقررات قانون ثبت و آیین‌نامه اجرایی آن نداشته و در جهت چگونگی ثبت اراضی موات و بایر بلامالک و پذیرش تقاضای ثبت آن از طرف دولت بوده است لذا عقیده به عدم ابطال آن دارم. تهیه کننده گزارش: شهریار قلعه

رای هیات تخصصی

در خصوص شکایت آقای سید مجید حلی به طرفیت 1- اداره ثبت اسناد و املاک کاشان 2- اداره راه و شهرسازی کاشان به خواسته ابطال نظریه وزارتی مورخ 7/12/1354 موضوع در جلسه مورخ 2/9/99 مطرح و پس از استماع گزارش و بررسی موضوع اعضاء به اتفاق بر این نظر بودند با توجه به اینکه اولاً از ناحیه شاکی هیچ گونه دلیل مبنی بر مغایرت مصوبه با مقررات اعلام نشده است. ثانیاً دستورالعمل موضوع شکایت مغایرت با مقررات قانون ثبتی و آیین‌نامه اجرایی آن نداشته و تبیین آن در جهت چگونگی ثبت اراضی موات و بایر و بلامالک و پذیرش تقاضای ثبت آن از طرف دولت می‌باشد و مغایرتی با قانون ندارد و خارج از اختیار نیست فلذا مستنداً به بند (ب) از ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رای صادره از تاریخ صدور ظرف مدت بیست روز از ناحیه رئیس دیوان یا ده نفر از قضات قابل اعتراض و رسیدگی در هیات عمومی می‌باشد.

احمد درزی رامندی - رئیس هیات تخصصی اراضی شهرسازی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری

محتوای مرتبط (1 مورد)

قوانین (1 مورد)

آیین نامه ها (1 مورد)

عناوین و برچسب‌ها