افترای ناشی از طرح شکایت کیفری

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/08/17
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: طرح دو بار شکایت کیفری علیه دیگری دال بر وجود سوء نیت بوده و موجب تحقق بزه افتراء است.

رای دادگاه بدوی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/06/25

رای دادگاه

در خصوص اتهام علی ش. فرزند ش. 58 ساله شغل بازنشته ساکن تهران ازاد به قید کفالت دایر برافتراء موضوع شکایت ح.الف. ک.الف. فرزند مرتضی نظر به محتویات پرونده شکایت شاکی تحقیقات معموله، تصویر اراء نسبت به شاکی که پیوست پرونده می‌باشد و کیفرخواست صادره از طرف دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 2 تهران و سایرقرائن و امارات مستفاد از اوضاع و احوال موجود در پرونده بزهکاری ایشان محرز و مسلم است عمل مجرمانه ایشان منطبق است با ماده 697 قانون مجازات اسلامی متهم موصوف را به تحمل نود و یک روز حبس محکوم می‌نماید. رای صادره حضوری محسوب ظرف بیست روز پس ازابلاغ قابل تجدیدنظردر محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه کیفری 2 تهران- امیررضا زارع توکلی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/08/17

رای دادگاه

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای علی ش. فرزند ش. با وکالت آقای الف. ش. نسبت به مفاد دادنامه شماره --- مورخ 94/6/25 صادره از شعبه --- دادگاه کیفری 2 ت. که به موجب آن تجدیدنظرخواه به اتهام افتراء، موضوع شکایت شاکی ح.الف. ک.الف. به تحمل 91 روز حبس محکوم شده است، عمده اعتراض تجدیدنظرخواه و وکیل مدافع ایشان این است که انتساب اتهام به تجدیدنظرخوانده جهت تظلم خواهی و در مقام دادخواهی بوده است، سوء نیتی در بین نبوده و تجدیدنظرخواه در مقام شکایت قصد تخریب شخصیت تجدیدنظرخوانده را نداشته است مع الوصف هیات دادگاه با توجه به اینکه اعلام شکایت در حداقل دو مرتبه از تجدیدنظرخوانده فعلی دال بر وجود سوء نیت است و در نتیجه با بررسی اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه ایراد و اعتراض مفید و موثری که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید و اساس آن را مخدوش سازد و منطبق با شقوق مختلف ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری باشد به عمل نیامده است و نسبت به مبانی استدلال و نحوه استنباط دادگاه محترم بدوی خدشه و ایرادی به نظر نمیرسد و دادنامه موصوف از حیث رعایت موازین دادرسی و مقررات شکلی نیز اشکال موثری ندارد. لذا ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی به استناد بند الف ماده 455 قانون مرقوم دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید و استوار مینماید. النهایه به لحاظ وضع خاص تجدیدنظرخواه در اجرای ماده 46 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 قرار تعلیق اجرای مجازات حبس به مدت یک سال صادر می‌گردد بدیهی است چنانچه مشارالیه در مدت تعلیق مرتکب یکی از جرایم مذکور در ماده 54 قانون مرقوم شود علاوه بر مجازات جرم اخیر مجازات تعلیق نیز اجرا خواهد شد رای صادره قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

نعمت اله نیک نژاد- عقیل نوری فر

منبع
برچسب‌ها