نظریه مشورتی شماره 7/1401/278 مورخ 1401/03/30

تاریخ نظریه: 1401/03/30
شماره نظریه: 7/1401/278
شماره پرونده: 1401-9/1-278 ح

استعلام:

طلاق عسر و حرجی موضوع ماده 1130 قانون مدنی، چه نوع طلاقی است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

طلاق موضوع ماده 1130 قانون مدنی، طلاق حاکم و صیغه آن از نوع بائن است و نمی‌تواند رجعی باشد؛ زیرا در آن صورت رافع عسر و حرج نبوده و بی‌نتیجه و عبث خواهد بود. همچنین، در این موارد نیازی نیست که زوجه الزاماً مبادرت به بذل مال نماید؛ در صورت بذل مال نیز، صیغه طلاق از نوع خلع است که با عنایت به بند 3 ماده 1145 قانون مدنی، زیر مجموعه‌ای از طلاق بائن است. توضیح آن‌که، در رساله برخی فقهای عظام، این قسم طلاق در طبقه‌بندی طلاق‌های بائن نیامده است؛ اما نظر برخی دیگر از فقهای بزرگ معاصر مانند مرحوم آیت الله خویی در منهاج‌الصالحین، بر بائن بودن طلاق صادره از سوی حاکم دلالت دارد.

منبع