نظریه مشورتی شماره 7/97/162 مورخ 1397/02/04

تاریخ نظریه: 1397/02/04
شماره نظریه: 7/97/162
شماره پرونده: 96-168/1-779 ک

استعلام:

1- منظور از عبارت دسترسی در ماده 191 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 چیست؟ آیا این عبارت دلالتی بر حق اخذ تصویر یا رونوشت از محتویات پرونده توسط متهم دارد یا اینکه صرفا دلالت بر مطالعه پرونده دارد؟
2- منظور از عبارت علت جلب در ماده 181 قانون ایین دادرسی کیفری مصوب 1392 که باید در برگ جلب ذکر شود چیست؟ آیا منظور علل مذکور در ماده 180 این قانون است یا منظور عنوان اتهامی متهم است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- واژه «دسترسی» مذکور در ماده 191 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 عبارت است از هرگونه اقدامی که نتیجه آن کسب اطلاع از مفاد اوراق است و مدارکی است که بنا به تشخیص قضایی اطلاع از آن با ضرورت کشف حقیقت منافات دارد. بنابراین اخذ تصویر و رونوشت از مواد یادشده، بارزترین مصداق دسترسی به حساب می‌آید ولی «دسترسی» منحصر به آن نمی‌باشد و مصادیق دیگری نیز دارد؛ به عنوان مثال استماع محتویات اوراق و اسناد و مدارک پرونده که توسط قاضی یا کارکنان دفتری قرائت شود نیز می‌تواند مشمول عنوان دسترسی باشد و یا در خصوص فیلم مربوط به پرونده، «مشاهده» آن نیز می‌تواند مشمول عنوان یادشده باشد.
2- منظور از «علت جلب» در ماده 181 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با لحاظ تبصره ماده 170 این قانون « عنوان اتهام انتسابی به متهم» است.

منبع