امکان صدور تعلیق مراقبتی درخصوص پرداخت نفقه

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/05/13
برگزار شده توسط: استان بوشهر/ شهر بندر گناوه

موضوع

امکان صدور تعلیق مراقبتی در خصوص پرداخت نفقه

پرسش

در خصوص تعلیق اجرای حکم مجازات ترک انفاق، تعلیق مراقبتی به پرداخت نفقه به صورت ماهانه به زوجه امکان‌پذیر می‌باشد؟

نظر هیات عالی

با لحاظ مواد 43 و 48 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 551 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری گناوه تا عبارت به جریان افتادن محکومیت است در سطر 6 مورد تائید است. ضمناً با توجه به بند پ ماده 40 و ماده 46 قانون مجازات اسلامی شرط صدور قرار تعلیق اجرای مجازات، جبران ضرر و زیان شاکی یا برقراری ترتیبات جبران آن از سوی متهم است و دادگاه با لحاظ شرط مزبور و تحقق قرار تعلیق اجرای مجازات را صادر می‌کند.

نظر اکثریت

بله؛ با توجه به ماده 43 قانون مجازات اسلامی منظور از پرداخت نفقه در مدت تعلیق، نفقه معوق نمی‌باشد و نفقه معوق که فرد محکومیت جزایی گرفته است قابل مطالبه از طریق دادخواست هست که دادخواست یا مستقلاً مطرح می‌شود یا در محکمه حقوقی یا ضمن دعوای کیفری تا قبل از ختم رسیدگی. اگر دادگاه محکومیت جزایی را تعلیق نماید، می‌تواند ضمن رای کیفری الزام نماید که در مدت تعلیق نفقه پرداخت نماید. اگر محکوم‌علیه نفقه نپردازد، محکومیت تعلیقی اجرا می‌شود، ولی این نفقه که دادگاه شخص را به صورت تکمیلی موظف به پرداخت آن می‌کند، نفقه‌ای نیست که برای آن محکوم‌ شده؛ بلکه نفقه ایام بعد از صدور حکم هست؛ به نوعی وظیفه پرداخت نفقه متهم را برای ایام بعد از صدور رای به وی تذکر می‌دهد که ضمانت اجرای عدم پرداخت به جریان افتادن محکومیت هست.
اما در خصوص مطالبه نفقه:
1- یا از طریق ارائه دادخواست مستقل به شعب حقوقی یا شوری (حسب مورد بالای 20میلیون و زیر 20 میلیون) هست که پس از تعیین کارشناس حکم به پرداخت می‌شود.
2- یا اینکه شخص ضمن شکایت کیفری مطالبه نفقه کند که تا قبل از ختم دادرسی قابل طرح هست و همچنین تعیین میزان نفقه به عهده‌ی اجرا نیست، یا باید دادگاه جزایی مشخص کند، یا حکم از دادگاه حقوقی صادر شده باشد برای میزان نفقه. جهت میزان نفقه باید میزان پرداختی عرفاً کفاف زندگی و مخارج شخص را بدهد. اسناد و مدارک از شخص بخواهید که حکم تعلیقی که تفهیم شد تاکنون چقدر نفقه پرداخت نموده که می‌بایست اسناد ارائه بشود؛ یا در این خصوص اسناد ارائه می‌شود و سنجش میزان (با قاضی اجرای احکام هست) یا ارائه نمی‌شود که در فرض دوم گزارش می‌شود به لحاظ عدم اجرای دستورات تعلیقی و یا چنانچه در دادنامه میزان نفقه مشخص نگردیده است، قاضی اجرای احکام می‌بایست پرونده را در راستای رفع ابهام به شعبه محترم دادگاه کیفری ارسال نماید.

نظر اقلیت

خیر نمی‌شود؛ با توجه به اینکه شرط پرداخت نفقه، تمکین می‌باشد و تمکین باید اثبات شده باشد و خود تمکین و نفقه مبحث حقوقی جداگانه می‌باشد و نیاز به دادخواست از طرف زوجه می‌باشد و نیاز به رسیدگی و کارشناسی و... دارد و تعیین میزان نفقه پرداختی در صلاحیت و وظایف قاضی اجرای احکام کیفری نمی‌باشد؛ پس نمی‌توان در تعلیق مراقبتی پرداخت نفقه به زوجه را زیر نظر قاضی اجرای احکام کیفری قید نمود.

منبع
برچسب‌ها