رای شماره 127 مورخ 1382/03/25 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

کلاسه پرونده: 109/82

شاکی: مدیرکل کار و امور اجتماعی قزوین

موضوع: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و پانزدهم دیوان عدالت اداری

تاریخ رای: یکشنبه 25 خرداد 1382

شماره دادنامه: 127

مقدمه: الف- شعبه 15 در رسیدگی به پرونده کلاسه 67/566 موضوع شکایت آقای گلپور حقانی به طرفیت اداره کل کار و امور اجتماعی قزوین به خواسته نقض رای مورخ 1366/09/07 هیات حل اختلاف به شرح دادنامه شماره 5 مورخ 1369/10/05 حکم برد شکایت صادر نموده است.ب- شعبه اول دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 77/1285 موضوع شکایت آقای گلپور حقانی به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی قزوین به خواسته نقض رای مورخ 1366/09/07 هیات حل اختلاف به شرح دادنامه شماره 242 مورخ 1378/02/15 رای به ورود شکایت و رسیدگی مجدد صادر نموده است.هیات عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام‌والمسلمین دری‌نجف‌آبادی و با حضور روسای شعب بدوی و روسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات عمومی

اعتراض شاکی نسبت به رای مورخ 1366/09/07 هیات حل اختلاف کار قبلاً مورد رسیدگی قرار گرفته و به شرح دادنامه شماره مورخ 1369/10/05 در پرونده کلاسه 67/566 شعبه 15 بدوی منجر به صدور رای قطعی مبنی بر رد شکایت و اعتراض شده است. بنابراین رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد به شرح دادنامه شماره 242 مورخ 1378/02/15 شعبه اول بدوی دیوان مشعر بر ورود شکایت شاکی نسبت به همان رای هیات حل اختلاف به اعتبار امر مختوم وجاهت قانونی نداشته و رای اخیرالذکر در واقع و نفس‌الامر فاقد اعتبار و کلا رای محسوب می‌شود و با این وصف موردی برای رسیدگی به تناقض مدلول دو دادنامه مذکور در قلمرو ماده 20 اصلاحی قانون دیوان عدالت اداری وجود ندارد.

رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری - درّی نجف آبادی

منبع