نظریه مشورتی شماره 7/1401/1017 مورخ 1402/02/30

تاریخ نظریه: 1402/02/30
شماره نظریه: 7/1401/1017
شماره پرونده: 1401-218-1017 ح

استعلام:

با عنایت به ماده 33 قانون شورای حق اختلاف مصوب 1394 چنانچه اعضا و کارکنان شورا در انجام وظایف قانونی خود مرتکب تخلف شوند و یا حضور یا مشارکت مناسب در جلسات شورا نداشته باشند یا شرایط عضویت در شورا از دست بدهند، رئیس حوزه قضایی مراتب را مستنداً جهت رسیدگی به هیات رسیدگی به تخلفات اعضا و کارکنان شورا موضوع ماده 34 اعلام می‌کند. نظر به اینکه اعضا و کارکنان مجتمع‌های شورا تحت نظارت مستقیم سرپرست مجتمع‌های شورا فعالیت می‌نمایند، آیا سرپرستان شورا می‌توانند در صورت مشاهده هرگونه تخلف موضوع را راسا به هیات رسیدگی تخلفات بدوی جهت بررسی و رسیدگی انعکاس نمایند؟ در شهر تهران آیا رئیس حوزه قضایی «رئیس محاکم عمومی و انقلاب» می‌بایست از طریق شورا انجام شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

قید عبارت «رییس حوزه قضایی» در ماده 33 قانون شورای حل اختلاف مصوب 1394 از باب «غلبه» است و رئیس حوزه قضایی می‌تواند این وظیفه را به یکی از معاونان خود تفویض کند و صرف صدور ابلاغ سرپرست مجتمع شورای حل اختلاف (که در اجرای ماده 3 آیین‌نامه اجرایی مصوب 1395 قانون پیش‌گفته صادر می‌گردد) برای اجرای تکلیف مقرر در این ماده کفایت نمی‌کند.

منبع