تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۱۱/۲۵
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۱۴۴۹

پیام: در صورتی که طلب خواهان از خوانده، اسباب متعددی داشته باشد، خواسته خواهان واحد محسوب می‌شود. بنابراین تجزیه آن به دعاوی و خواسته های متعدد صحیح نبوده و مناط در صلاحیت دادگاه نسبت به شورای حل اختلاف، مجموع میزان خواسته است.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای م.الف. به طرفیت آقایان م.الف. و ع.الف. به خواسته الزام خوانده به مطالبه وجه بابت پرداخت اقساط وام ازدواج به ضامن خواندگان و ۱۷ گرم طلا به نرخ روز و دیرکرد و پول قرعه کشی به مبلغ ۶۰/۵۰۰/۰۰۰ ریال و مطالبه خسارات دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه که خواهان در تشریح خواسته خود اظهار داشته: «...خواندگان مبلغ ۶۰/۵۰۰/۰۰۰ ریال به اینجانب خواهان مدیون می‌باشند. احتراماً خوانده دعوی به موجب دلائل و اسناد پیوست مبلغ مورد دعوی را به اینجانب بدهکار می‌باشد که از تأدیه دین خود در فرجه مقرر خودادری و استنکاف ورزیده است... » پس از جری تشریفات قانونی و دعوت از اصحاب دعوی و استماع اظهارات طرفین نظر به اینکه خواهان در جلسه مورخه ۱۳۹۳/۶/۲۶ اظهارداشتند: «خواندگان سه میلیون و خورده‌ای وام ازدواج اخذ نموده‌اند، ولی پرداخت نکرده‌اند و از ضامنین کسر شده و آنها بمن مراجعه نموده‌اند و من پرداخت کرده‌ام و همچنین پول طلافروشی را نیز من پرداخت نموده‌ام.» با عنایت به اینکه مدعی اذن در پرداخت بوده ولی علیرغم تشکیل جلسه واحد جهت رسیدگی به دلائل، خواهان دلیلی ارائه نکرده است. دادگاه با عنایت به مواد ۶۸۴ ق.م. و مواد بعدی آن که قانونگذار رجوع پرداخت‌کننده دین را در صورتی مجاز می‌داند که اجازه مدیون می‌باشد و تاکنون چنین دلیلی ارائه نشده است، طرح دعوی حاضر مطابق قانون نبوده و لذا باستناد ماده ۲ ق.آ.د.م. قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام می‌نماید و اما در مورد دعوی خواهان به خواسته پرداخت وام صندوق قرض‌الحسنه خانگی، نظر به اینکه مبلغ خواسته بمیزان ۹/۵۰۰/۰۰۰ ریال می‌باشد، مطابق قانون پایین‌تر از صلاحیت این دادگاه بوده که باستناد ماده ۱۱ قانون شورای حل اختلاف، قرار عدم صلاحیت این دادگاه به اعتبار صلاحیت شورای حل اختلاف محل صادر می‌گردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از رویت، قابل تجدیدنظر در دادگاه محترم تجدیدنظر استان است.

رئیس شعبه ۱۱۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران مأمور به خدمت در شعبه ۱۸۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران - حیدری

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای م.الف. با وکالت آقای ب.ب. به طرفیت خانم ع. و آقای م. شهرت هر دو الف. نسبت به دادنامه شماره ۷۳۸ مورخ ۱۳۹۳/۸/۲۴ صادره از شعبه ۱۸۴دادگاه عمومی حقوقی تهران که بموجب آن قرار عدم استماع دعوی و قرار عدم صلاحیت به شایستگی شورای حل اختلاف بابت دعوی بخواسته مطالبه مبلغ ۶۰/۵۰۰/۰۰۰ ریال و مطالبه خسارات دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه صادر شده است، وارد و موجه می‌باشد. زیرا اولاً خواسته خواهان واحد بوده، تجزیه آن به دعاوی و خواسته‌های متعدد صحیح نیست. میزان خواسته بالاتر از صلاحیت شورای حل اختلاف می‌باشد. لذا صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی شورای حل اختلاف صحیح نبوده‌است. ایضاً صدور قرار عدم استماع دعوی صحیح نیست. با توجه به ادله ابرازی دادگاه مکلف بوده در ماهیت موضوع اظهار نظر نماید و ضمن صدور حکم فصل خصومت نماید، لذا با پذیرش تجدیدنظرخواهی باستناد مواد ۲ ،۳ و ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی، دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض می‌نماید و پرونده جهت ادامه رسیدگی به دادگاه بدوی عودت می دهد. رأی قطعی است.

مستشاران شعبه ۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

خشنودی - امیری