تجزیه خواسته واحد توسط دادگاه

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/11/25
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در صورتی که طلب خواهان از خوانده، اسباب متعددی داشته باشد، خواسته خواهان واحد محسوب می‌شود. بنابراین تجزیه آن به دعاوی و خواسته های متعدد صحیح نبوده و مناط در صلاحیت دادگاه نسبت به شورای حل اختلاف، مجموع میزان خواسته است.

رای دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای م.الف. به طرفیت آقایان م.الف. و ع.الف. به خواسته الزام خوانده به مطالبه وجه بابت پرداخت اقساط وام ازدواج به ضامن خواندگان و 17 گرم طلا به نرخ روز و دیرکرد و پول قرعه کشی به مبلغ 60/500/000 ریال و مطالبه خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه که خواهان در تشریح خواسته خود اظهار داشته: «...خواندگان مبلغ 60/500/000 ریال به اینجانب خواهان مدیون می‌باشند. احتراما خوانده دعوی به موجب دلائل و اسناد پیوست مبلغ مورد دعوی را به اینجانب بدهکار می‌باشد که از تادیه دین خود در فرجه مقرر خودادری و استنکاف ورزیده است... » پس از جری تشریفات قانونی و دعوت از اصحاب دعوی و استماع اظهارات طرفین نظر به اینکه خواهان در جلسه مورخه 1393/06/26 اظهارداشتند: «خواندگان سه میلیون و خورده‌ای وام ازدواج اخذ نموده‌اند، ولی پرداخت نکرده‌اند و از ضامنین کسر شده و آنها به من مراجعه نموده‌اند و من پرداخت کرده‌ام و همچنین پول طلافروشی را نیز من پرداخت نموده‌ام.» با عنایت به اینکه مدعی اذن در پرداخت بوده ولی علیرغم تشکیل جلسه واحد جهت رسیدگی به دلائل، خواهان دلیلی ارائه نکرده است. دادگاه با عنایت به مواد 684 ق.م. و مواد بعدی آن که قانونگذار رجوع پرداخت‌کننده دین را در صورتی مجاز می‌داند که اجازه مدیون می‌باشد و تاکنون چنین دلیلی ارائه نشده است، طرح دعوی حاضر مطابق قانون نبوده و لذا به استناد ماده 2 ق.آ.د.م. قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام می‌نماید و اما در مورد دعوی خواهان به خواسته پرداخت وام صندوق قرض‌الحسنه خانگی، نظر به اینکه مبلغ خواسته به میزان 9/500/000 ریال می‌باشد، مطابق قانون پآیین‌تر از صلاحیت این دادگاه بوده که به استناد ماده 11 قانون شورای حل اختلاف، قرار عدم صلاحیت این دادگاه به اعتبار صلاحیت شورای حل اختلاف محل صادر می‌گردد. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از رویت، قابل تجدیدنظر در دادگاه محترم تجدیدنظر استان است.

رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران مامور به خدمت در شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران - حیدری

رای دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای م.الف. با وکالت آقای ب.ب. به طرفیت خانم ع. و آقای م. شهرت هر دو الف. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1393/08/24 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار عدم استماع دعوی و قرار عدم صلاحیت به شایستگی شورای حل اختلاف بابت دعوی به خواسته مطالبه مبلغ 60/500/000 ریال و مطالبه خسارات دادرسی و خسارت تاخیر تادیه صادر شده است، وارد و موجه می‌باشد. زیرا اولا خواسته خواهان واحد بوده، تجزیه آن به دعاوی و خواسته‌های متعدد صحیح نیست. میزان خواسته بالاتر از صلاحیت شورای حل اختلاف می‌باشد. لذا صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی شورای حل اختلاف صحیح نبوده‌است. ایضا صدور قرار عدم استماع دعوی صحیح نیست. با توجه به ادله ابرازی دادگاه مکلف بوده در ماهیت موضوع اظهار نظر نماید و ضمن صدور حکم فصل خصومت نماید، لذا با پذیرش تجدیدنظرخواهی به استناد مواد 2 ، 3 و 353 قانون آیین دادرسی مدنی، دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض می‌نماید و پرونده جهت ادامه رسیدگی به دادگاه بدوی عودت می دهد. رای قطعی است.

مستشاران شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران

خشنودی - امیری

منبع
برچسب‌ها