مرجع رسیدگی به دعوای الزام به تنظیم سند رسمی

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/02/23
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: دعوای الزام به تنظیم سند رسمی مال غیر منقول مفید شناسائی مالکیت شخصی است که دادگاه حکم به نفع وی صادر می کند؛ بنابراین از جمله دعاوی راجع به مالکیت بوده و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع ملک است.

رای خلاصه جریان پرونده

آقایان م. ع. و الف. ک.ک. دادخواستی به طرفیت خانم م. و. ساکن تهران به خواسته الزام خوانده به تنظیم سند رسمی موضوع مبایعه نامه عادی مورّخ 1391/06/03 تقدیم دادگاه عمومی محمود آباد نموده و توضیح داده اند که خوانده شش دانگ زمین پلاک... اصلی واقع در بخش... محمود آباد را به آنها فروخته ولی جهت تنظیم سند در دفترخانه حاضر نشده است لذا صدور حکم به شرح خواسته با احتساب کلیه خسارات دادرسی مورد استدعاست. شعبه سوم دادگاه حقوقی محمود آباد به شرح دادنامه شماره --- - 1393/08/08 و مستندا به مواد 13 و 11 و 27 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه محل اقامت خوانده (محاکم عمومی حقوقی تهران) صادر کرده است شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران ادعای عدم صلاحیت دادگاه محمود آباد را نپذیرفته و استدلال کرده است که دعاوی الزام به تنظیم سند رسمی اموال غیر منقول مفیدشناسائی مالکیت شخصی است که دادگاه حکم به نفع وی صادر می‌نماید و بدین جهت از جمله دعاوی راجع به مالکیت و مشمول ماده 12 قانون آیین دادرسی مدنی است لذا ضمن صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه عمومی حقوقی محمود آباد پرونده را جهت حل اختلاف به دیوانعالی کشور ارسال کرده است.هیات شعبه پس از مشاوره چنین رای می دهد:

رای شعبه دیوان عالی کشور

با توجّه به محتویات پرونده و با عنایت به ماده 12 قانون آیین دادرسی مدنی و رای وحدت رویه شماره 31 - 1363/09/05 هیات عمومی دیوانعالی کشور نظر و استدلال شعبه --- دادگاه عمومی تهران موجّه می‌باشد لذا با تائید صلاحیت شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی محمود آباد حل اختلاف می‌نماید.

شعبه --- دیوان عالی کشور- رئیس و مستشار

احمد صاحب الزمانی - منوچهر کاظمی

منبع

محتوای مرتبط (4 مورد)

قوانین (1 مورد)

عناوین و برچسب‌ها